Интервю за изминалата 2018 година с кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева

Реклама

Специално интервю с кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева

Как приключи изминалата 2018 г. за Община Тетевен?

На финала сме на една трудна, но успешна година за община Тетевен. Година, в която аз и моят екип като местна власт последователно и систематично изпълнявахме успешно дейностите от местно значение, които законът е предоставил като наша компетентност. В нея имаше и реализирани, и започнати проекти, които ще продължат през следващата година, и празници, и много културни събития, за съжаление и сполетяло ни бедствие.

Реклама

Удовлетворена съм, че след продължителни усилия и здрава работа успяхме в началото на 2018г. да извадим община Тетевен от списъка на Министерството на финансите за общини в лошо финансово състояние, а днес, в края на годината, да изчистим и всички просрочени задължения /на обща стойност 5 млн.лв./, наследени от предходното общинско ръководство. Това стана на 14 ноември 2018г., когато подписах тристранно споразумение между община Тетевен, Министерство на финансите и Министерството на земеделието, храните и горите, според което задълженията на Община Тетевен към Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 987 848.54 лв. се намаляват с 80 на сто или със сума в размер на 790 278.83 лв. През годината продължихме успешно да изпълняваме плана за финансово оздравяване на общината.

С какви реализирани дейности може да се похвали общината, въпреки ограничените финансови ресурси?

През 2018 година Община Тетевен работи интензивно по поетите ангажименти за решаване на сериозни проблеми, свързани с базисната инфраструктура, качеството и естетиката на градската среда, образователните и социални потребности, туристическия и културен потенциал на града. Изпълнихме една амбициозна инвестиционна програма на стойност 5 790 000лв. Бюджет 2018г. достигна размер на повече от 20 млн. лв., като в сравнение с предходни години той е нараснал с над 4 млн. лв.

Извършиха се много ремонтни дейности, свързани с общинската инфраструктура. Беше извършен основен ремонт на доста ключови улици на територията на цялата община, включително и такива, които не бяха ремонтирани от десетилетия. Във всяко едно населено място имаше обекти, по които се работеше. Завършиха ремонтите на 40 улици в цялата община: асфалтиране – 27 046 кв. м., изкърпване – 2 317 кв.м., бетониране – 1 672 кв.м. Изгради се голяма част от оградата на гробищния парк и се ремонтира основно улицата към него, като се обособиха и места за паркиране. Бяха изградени и ремонтирани линейни отводнителни съоръжения в Тетевен, Рибарица, Черни Вит и Градежница. Извърши се основен и текущ ремонт на покриви на училища и на общински сгради. Изцяло беше почистена канализацията на 14 обекта – улици и ПСОВ – Глогово. Ремонтираха се детски площадки, екопътеки, чешми при емблематични за Тетевен извори. Извърши се основен ремонт на тротоарни и паважни настилки. Отводняваха се шахти, изграждаха се кътове за отдих и много други, облагородиха се зелени площи и детски площадки, монтира се  стрийт фитнес в Тетевен, започна поетапно обновяване на централната част на града.

Един от приоритетите на общинското ръководство е привличане  на инвеститори и стимулиране откриването на нови работни места, чрез което да се повиши трудовата заетост на населението. По този начин хората от общината ще останат да живеят и работят тук, което е изключително важно.  През август приключи приватизацията на общинското предприятие ,,Четпром“ ЕООД. Според условията на договора за приватизация фирмата купувач ,,КАЛИНЕЛ“ ЕООД трябва да запази съществуващите 50 работни места и да осигури 265 нови такива, като запази четкарското производство и развие и друг вид производствена дейност, както и да извърши инвестиции в дружеството в размер не по-малък от 1 180 000 лв. без ДДС за срок от три години Мисля, че това е правилна стъпка в тази посока.

Въпреки трудностите културният и спортният живот в общината не спряха, напротив – бяха много интензивни и интересни. Бяха проведени множество  мероприятия, които се превърнаха в традиция за общината и се радваха на голям интерес от страна на местните жители, гостите на града и туристите. През 2018 г. официално бе открит обновения манастир „Свети Пророк Илия“ в Тетевен, който стана привлекателно място за туристите и за тетевенци. Избран е изпълнител и предстои стартиране на ремонтните дейности по проекта за ремонт и реализиране на мерки за енергийна ефективност на читалището в Тетевен.

През 2018 г. в община Тетевен беше обявено бедствено положение, как се справихте с това предизвикателство?

През лятото община Тетевен бе сполетяна от наводнение, което засегна в значителна степен няколко населени места и остави огромни поражения върху общинската инфраструктура, имаше откъснати махали и хора.  Поради обилните и продължителни валежи, обявих бедствено положение, което продължи повече от седмица. Екипите на общинска администрация и на пожарната бяха денонощно на местата на бедствието, реагира се бързо и адекватно. През този период бяха извършени спешни и неотложни дейности на 64 обекта на стойност 93 хил. лв., които средствата бяха възстановени от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии съм Министерския съвет. Описани са още 63 обекта с нарушена инфраструктура – улици, мостови съоръжения, свлачища и др., които са внесени в комисията и за които се очаква одобрение за финансиране. Благодаря на правителството и на всички институции, фирми и граждани за подкрепата и помощта за справяне с водната стихия.

Какви проекти успяхте да реализирате през изминалата 2018г.?

Тази година реализирахме проект за реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване ,,Сава Младенов“ – Тетевен. Той се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. Инвестицията беше вложена в четирите сгради на училището: учебно-административна сграда, общежитие, столова и кухня и физкултурен салон и е на обща стойност 1 299 989 лв. През ноември 2018г. заедно с Министъра на образованието и науката открихме обновения сграден фонд. Това е един важен и необходим ремонт, който ще осигури по-качествено, достъпно и конкурентноспособно образование в община Тетевен.

През август 2018г. стартираха и продължават да се изпълняват строително-ремонтни дейности по проект „Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Голям извор, община Тетевен“, който включва изграждане на главен водопровод и на водопроводни клонове. С реализацията на проекта се цели осигуряване водоснабдяването на населението с необходимото количество вода, ограничаване загубите във вътрешно-разпределителната мрежа и намаляване броя на авариите. Стойността на проекта е 1 644 977 лв. бед ДДС. и се финансира със средства от МРРБ.

През тази година започна и продължава да се изпълнява проект „Основен ремонт на водопровод, тротоарни и улични настилки по улица „Иван Вазов“ /от отсечката от края на централната част до пресечката с Централна кооперативна банка/. Подмяната на водопровода и водопроводните отклонения в отсечката приключва. Предстои да бъде положена настилка от бетонови павета, ще се изгради отводнителна система, ще бъдат обособени пешеходни зони, места за отдих и пр. Целта е да се подобри средата на живот чрез благоустрояване на централната част на града. Извършихме основен ремонт на тротоарното пространство в централната част на града и обновихме единия пешеходен мост в Тетевен като подменихме тротоарната настилка, монтирахме парапет и обособихме кътове за отдих.

Реализираха се няколко проекта, финансиран по Националната кампания „За чиста околна среда – 2018 г.”, от ПУДООС към МОСВ. Такива са проектите „Изграждане на детска площадка“ в кв. Заводна в с. Рибарица на стойност 9 981 лв., проектът на училището в село Градежница на стойност 5000 лв., който включваше изграждане на класна стая сред природата и съоръжения около нея, както и проектът за детска площадка в двора на детска градина „Детелина“ в Тетевен на стойност 4 999 лв.

През изтичащата година реализирахме и други проекти, касаещи образователната инфраструктура. Извърши се основен ремонт на покрива на училището в Градешница, финансиран от средства от бюджета на община Тетевен на стойност 42 968 лв.. В това училище бяха изградени нови вътрешни санитарни възли. Проектът е финансиран от Министерство на образованието и науката и е на стойност 45 000 лв.

В момента предстои да се осъществи проектът за асфалтиране на ул. ,,Иван Вазов“, какво наложи голямото забавяне и кога ще стартират строително-ремонтните дейности?

Проектът за основен ремонт на ул. ,,Иван Вазов“ е част от един по-голям проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа: ул. „Иван Вазов“, гр. Тетевен, ул. „Вит“ – кв. Полатен, ул. „Здравец“- гр. Тетевен, ул. „Даковото“ – с. Рибарица и ул. „Васил Левски“ – с. Галата“ на обща стойност 1 934 234 лв. без ДДС. Този проект беше изготвен и внесен за финансиране на първи прием в Държавен фонд „Земаделие“ /ДФЗ/ още през лятото на 2016г. заедно с още два проекта. Те бяха одобрени, но по независещи от общината причини подписахме договора с ДФЗ за тяхното финансиране чак на 22 март 2018г. Веднага община Тетевен подготви процедури за избор на изпълнители – за строителни дейности, строителен и авторски надзор, и след тяхното съгласуване във Фонда се избраха изпълнители по реда на закона за обществените поръчки. Бяха подписани договори с избраните изпълнители. Тези договори и процедурите отново бяха изпратени в ДФЗ за предварителен контрол, това е  изискването на Фонда. Всичко това изисква време. Към настоящия момент всички процедури по одобрение и контрол във Фонда са преминали успешно и предстои стартиране на строително-ремонтните дейности, които обхващат основен ремонт и асфалтирани на уличното платно и основен ремонт на тротоарите. Действително се получи голямо забавяне от повече от две години, но това беше по независещи от община Тетевен причини. Подобно забавянето има и на проектите и на другите общини, които кандидатстват по тази мярка.

Какви нови проекти се очакват да бъдат реализирани?

Освен споменатия проект за ремонт на уличната мрежа предстои стартирането на още два проекта, финасирани от ДФЗ по подмярка 7.2. ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Единият е „Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358-Голям Извор до кръстовището с път -/1-3/ „Ябланица – Джурово“ на обща стойност 5 795 120 лв. без  ДДС., а другият –  „Ремонт на СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен на стойност 1 247 120 лв. без ДДС, свързан с въвеждане на мерки за енергийна ефективност /основен ремонт но покрив, смяна на дограма, обновяване на отоплителната система и пр./ По тези проекти процедурите също са приключили и при подходящо време ще стартират строително ремонтните дейности.

През юли 2018 г. внесохме в Държавен фонд ,,Земеделие“ още три нови проектни предложения по втори прием на подмярка 7.2 по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Това са проектите: „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на централен градски площад“ на стойност 780 785 лв. без ДДС; „Изграждане, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна инфраструктура – спортна площадка“ в с. Български Извор“ на стойност 96 969 лв. без ДДС; „Ремонт на Детска градина „Изгрев“, с. Глогово на обща стойност 450 942.53 лв. без ДДС.

Предстои реализацията на проекта „Закриване и  рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Тетевен“, който е одобрен от ПУДООС и е на стойност 1 154 878 лв. Има решение за избран изпълнител, което е в процес на обжалване. КЗК се е произнесла в полза на общината, очаква се решението на ВАС.

Предстоят и сериозни ремонти на общинската инфраструктура, пострадала при наводнението, за което се очаква финансиране от Междуведомствената комисия.

В момента сме в процес на изготвяне на инвестиционната програма за 2019г. и ще продължим със сериозен ремонт на инфраструктурата в общината. Имаме отпуснати средства с Постановление на МС за изграждане на напорни резервоари за вода в селата Галата и Глогово на обща стойност 300 000 лв. Тяхното изграждане също предстои през следващата година.

Проблемът с водата и водния цикъл в града са чувствителни теми. Разкажете ни малко повече за тях.

Честите аварии и режимът на водата са един от основните проблеми за жителите на община Тетевен. Това не е от вчера или от днес, а се е натрупвало в годините и е напълно разбираемо при изключително амортизираната водопроводна мрежа в населените места, която не е подменяна от десетилетия. За съжаление това е проблем, с който някои хора се опитват да спекулират, да правят неверни внушения и да създават напрежение.

След като в предходните мандати бяха дадени милиони за проектиране и беше изпусната възможността за европейско финансиране на проекта за воден цикъл на Тетевен и на Галата, към настоящия момент не е възможно да се намери начин за финансиране на такъв голям инфраструктурен проект. Тъй като в област Ловеч няма консолидиран ВиК оператор през този програмен период Община Тетевен не може да се възползва от европейските средства за ремонт на водопроводната и канализационната мрежа. Затова започнахме поетапна подмяна на водопровода, не само в града, но и в други населени места в общината – с държавни и общински средства, или съвместно с ВиК Ловеч. Поетапно се смени водопровода на цялата главна улица ,,Иван Вазов“ в Тетевен и част от водопроводната  мрежа в Галата.  Както споменах, в момента тече подмяна на водопровода и в село Голям извор. Общината подготви проект за „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на няколко квартала на  гр. Тетевен“ на стойност 1 322 120 лв., за който търсим средства и се надяваме да бъде финансиран с държавни средства и реализиран през 2019г.

Как определяте политическата среда в общината, започна ли вече предизборната кампания?

Винаги съм била убедена, че независимо от партийните различия всички политически сили, които са получили доверието на гражданите и са излъчили представители в Общинския съвет, трябва да работят единствено в интересите на общината и хората в нея. За съжаление политическата среда е друга. Определени политически сили и личности се опитват да пречат на градивните идеи и на тяхната реализация. Това става чрез негативен вот и опити за спиране на важни за развитието на общината решения на ОбС. Пример за това е негативния вот за решението на ОбС за приемането на бюджета и инвестиционната програма, с което в общинския бюджет влизат значителни държавни средства, предоставени от правителството за ремонти на инфраструктурата. Все по-често се използват некоректни методи – разпространение на фалшиви новини, използване на тролове в социалните мрежи, публикации, в които чрез явни лъжи се правят опити да се омаловажи всичко положително, постигнато досега в общината, да се правят лъжливи внушения, да се всява напрежение, дори се стига до лични обиди и срамни квалификации. Бяхме свидетели на разпространение на лъжи и спекулации по всички важни за общината въпроси – приватизацията на „Четпром“, проблемите с водоснабдяването, проблемът  със забавянето на проектите в ДФЗ и пр. Но аз съм убедена, че тези методи не водят до успех, напротив. В този смисъл Вашият въпрос е резонен и може да се предполага, че предизборната кампания за някои е започнала.

Д-р Бояджиева, какви трудности и предизвикателства очакват ръководството на Община Тетевен през 2019 г.?

Надявам се 2019 година да бъде още по-добра и по-успешна от предходната и най-важното – да бъде по-спокойна, да няма бедствия  и природни катаклизми, защото по време на бедствие хората виждат колко са малки и безпомощни пред природата и осъзнават, че не трябва да вървят срещу нея, а да я пазят и щадят. Очаквам да реализираме планираните инвестиционни проекти, да приключим успешно програмата за финансово оздравяване, да продължим да работим в диалог с гражданите. Дано подадените за финансиране проекти в ДФЗ и в Междуведомствената комисия по бедствия и аварии да бъдат одобрени бързо и да започнем навреме тяхната реализация. Трудности има винаги, но те са, за да бъдат преодолявани и аз съм убедена, че заедно с моя екип и с гражданите ще се справим с трудностите и през 2019г.

Има ли още нещо, което желаете да споделите с жителите на община Тетевен?

Аз знам, че тетевенци са будни хора и виждат, че въпреки огромните финансови затруднения, които имаше община Тетевен в началото на мандата ми като кмет, са налице доста положителните резултатите, които се постигнаха през последните три години. Разбира се имало е и критика по някои въпроси и аз съм доволна от това, особено, когато тази критика е била градивна, защото гражданите трябва да са коректив на местната власт. Затова и при възникване на неясноти или проблеми винаги съм инициирала срещи с хората и тези срещи са били полезни.  Наследих Община Тетевен във финансова катастрофа. Да, не го казвам за първи път, но усилията които ръководството положи за справянето с тази катастрофа, бяха огромни. В условията на рискова икономическа среда и финансова нестабилност, общината успя да стъпи на крака и да възвърне бюджетната си устойчивост както и да реализира множество инвестиционни проекти.

В навечерието сме на най-светлите християнски празници, Коледните. Искам да пожелая на моите съграждани изобилие от положителни емоции в тези празнични дни. Нека през идните светли празници да се радваме на любов, семейната топлина и уют, да бъдем по-смирени, по-добри и по-толерантни един към друг, да си помагаме и заедно да преодоляваме трудностите. Пожелавам Новата 2019 година да бъде здрава, мирна, благодатна и успешна за нашата община!

Реклама