Средната брутна месечна работна заплата за март е 1 247 лв.

Реклама

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2019 г. е 1 192 лв., за февруари – 1 184 лв., и за март – 1 247 лева, сочат данните на НСИ.

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата е 1 208 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с 3.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Операции с недвижими имоти“ – с 11.4%, „Други дейности“ – със 7.8%, и „Административни и спомагателни дейности“- с 6.4%.

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.2% спрямо първото тримесечие на 2018 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – със 17.9%, „Други дейности“ – с 16.9%, и „Образование“ – с 14.8%.

Реклама

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2019 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 2 930 лева
  • „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 994 лева
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 877 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  •  „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 729 лева
  •  „Други дейности“ – 898 лева
  •  „Строителство“ – 920 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 10.7%, а в частния – с 12.6%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2019 г. нарастват с 26.3 хил., или с 1.1%, спрямо края на декември 2018 г., като достигат 2.32 милиона. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – с 5.9%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 4.3%, и в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.0%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Добивна промишленост“ – с 0.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 21.9 и 17.1%.

В края на март 2019 г. в сравнение с края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 5.7 хил., или с 0.2%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ – със 7.4 хил., „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 4.5 хил., и „Административни и спомагателни дейности“ – с 2.9 хил., а най-голямо намаление – в „Преработваща промишленост“ – с 11.1 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително отново в икономическите дейности „Строителство“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – съответно с  6.0 и 5.0%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Добивна промишленост“ – с 4.8%.

Реклама