СУ „Георги Бенковски“ е едно от петте училища в страната, което ще работи с УНИЦЕФ

Реклама

СУ „Георги Бенковски“ е едно от петте училища в страната, което ще работи в сътрудничество с УНИЦЕФ по изпълнение на съвместната програма на УНИЦЕФ и МОН „Стъпки заедно“ – за създаване на сигурна училищна среда и превенция на насилието в училище. Ключово в подхода нa програмата ще бъде активното участие и съавторство на училищната общност през целия процес.

Целта на програмата е създаване на сигурна и безопасна среда, която утвърждава училищна култура, основана на взаимно уважение, равно достойнство, справедливост.

  • Програмата предвижда работа по следните направления:
  • Повишаване на осведомеността, чувствителността и готовността на училищната общност за работа по проблемите на насилието и тормоза.
  • Развитие на управленския капацитет на училищните ръководства и на координационните съвети за прилагане на цялостен училищен подход.
  • Подкрепа на педагогическите специалисти за справяне с ролята и функциите им, свързани с превенцията на насилието и тормоза.
  • Работа с учениците относно превенцията на насилието и тормоза.
  • Подкрепа за участието на родителите в изграждането на сигурна и безопасна училищна среда.
  • Развитие и ангажиране на силна училищна общност.
  • Взаимодействие с местната общност.

Училищният екип се надява, че участието в програмата ще бъде ценно за общността и обогатяващо ежедневната работа в училището.

Реклама

Реклама