EП иска представяне на обвързващи правила за общи зарядни устройства преди лятото

Реклама
  • Трябва спешно приемане на стандарт за общо зарядно устройство
  • Мерки даващи възможност на потребителите да правят устойчив избор
  • Мерки за намаляване на електрическите и електронните отпадъци (16.6 кг. годишно на човек)

Европейският парламент призовава Комисията да представи утвърдени правила за общо зарядно устройство най-късно до юли.

Съществува „спешна необходимост от регулаторни действия“ за намаляване на електрическите и електронните отпадъци и за предоставяне на възможност на потребителите да правят устойчив избор, казват евродепутатите в резолюция приета с 582 гласа „за“, 40 гласа „срещу“ и 37 гласа „въздържал се“, в която призовават за задължителното въвеждане на общи зарядни за всички мобилни устройства.

Парламентът призовава Комисията да приеме делегиран акт предвиден през 2014 г. в Директивата за радиосъоръженията, преди юли 2020 г., или, ако е необходимо, да представи законодателна мярка преди тази дата.

Реклама

Без да възпрепятства иновациите, Комисията следва да гарантира, че ще бъде извършван „редовен преглед на законодателната рамка за общо зарядно устройство, с цел вземане предвид техническият напредък“. Евродепутатите отново подчертават важността на научните изследвания и иновациите за подобряване на съществуващите технологии и създаването на нови.

Парламентът иска Комисията:

  • да предприеме мерки за гарантиране на съвместимостта на различните безжични зарядни устройства с различни мобилни устройства;
  • да обмисли законодателни инициативи за увеличаване на количеството събрани и рециклирани кабели и зарядни устройства в държавите членки;
  • да гарантира, че потребителите няма да продължават да бъдат задължени да купуват нови зарядни с всяко ново устройствотрябва да се въведат стратегии за отделянето на продажбата на зарядни от продажбата на устройства, казват евродепутатите, подчертавайки обаче, че „всяка мярка насочена към отделяне, следва да избягва потенциално по-високи цени за потребителите“.

Според някои оценки, всяка година се генерират около 50 милиона тона електрически и електронни отпадъци, което средно представлява повече от 6 кг на човек. През 2016 г. в Европа са генерирани 12,3 милиона тона електронни отпадъци, което е средно по 16,6 кг на човек. Краткият жизнен цикъл на някои устройства води до повече електронни отпадъци, отбелязва резолюцията.

Бързи факти

В Директивата за радиосъоръженията от 2014 г., европейските законодатели призоваха за развитието на общо зарядно устройство и дадоха на Комисията правомощия за продължаване на работата в тази насока чрез делегиран акт.

Подходът на Комисията за „насърчаване“ на индустрията да развива общи зарядни устройства не изпълни целите на законодателите. Комисията отбеляза в пленарния дебат на 13 януари постигнатия напредък: през 2009 г. е имало повече от 30 различни вида зарядни устройства, а днес има основно три вида.

В резолюцията си относно Европейския зелен пакт, Парламентът призова за амбициозен нов план за действие за кръговата икономика, насочен към намаляване на общия отпечатък на производството и потреблението на ЕС, като ключовите приоритети са ефективното използване на ресурси, нулевото замърсяване и предотвратяването на генерирането на отпадъци.

Европейската комисия прие работната си програма за 2020 г. на 29 януари, в която тя се ангажира да представи законодателно предложение за общите зарядни устройства в третото тримесечие на 2020 г.

Реклама