Министерство на културата обявява конкурс за предоставяне на финансова подкрепа на творчески проекти в областта на литературата

Реклама

Министерство на културата обявява конкурсна сесия за предоставяне на финансова подкрепа на творчески проекти в областта на литературата. Право да кандидатстват имат физически лица, осъществяващи дейност в областта на литературата – белетристи, поети, публицисти, литературни критици и историци, драматурзи, с издадени в хартиен формат една и повече книги или с поставена на сцена минимум една авторска пиеса.

Общата сума за финансиране на проекти е 300 000 (триста хиляди) лева. Размер на финансовата подкрепа за един проект – до 6000 (шест хиляди) лева. Срок за изпълнение на проекта – 1 година, от влизане в сила на договора.

С  Правилата за условията, реда за провеждане на сесия за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата, както и с формуляра за кандидатстване, можете да се запознаете – тук.

Реклама

Документите се подават попълнени в два екземпляра на хартиен носител на адрес: Министерство на културата, София 1040, бул. „Александър Стамболийски“ № 17. Срокът за подаване на документи е от 11 януари до 10 февруари 2021 г. включително.

Допълнителна информация може да се получи на телефони – 02/94 00 827 и  02/94 00 985.

Реклама