„Биоминерал“ ООД е новият концесионер на находищата „Ябланица” и „Нановица“

Реклама

Дружеството „Биоминерал” ООД е новият концесионер на находищата „Ябланица” и „Нановица“, от които се добиват скалнооблицовъчни материали – варовици. Това реши правителството, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна.

Находище „Ябланица“ се намира на територията на едноименната община, област Ловеч, а находище „Нановица“ се намира в същата област, в община Тетевен. Двете концесии са предоставени през август 2007 г. на „Седимент приват“ АД за 25 години. С днешното правтелствено решение правата и задълженията по предоставените концесии се прехвърлят изцяло на „Биоминерал“ ООД, гр. Ябланица.

Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства. Министерският съвет реши също да бъде отправено предложение до новия концесионер за промяна на клаузите на концесионните договори, които уреждат предоставянето на банкова гаранция. До момента исканата банкова гаранция покриваше 50% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася 100% за всички (не само за паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионните договори. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция, вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

Реклама

Съгласно друго решение на правителството, с 5 години ще бъде удължен срокът на концесионния договор за добив на оловно-цинкови руди от находище „Джурково“, Пловдивска област. Промяната е по искане на концесионера. Със същото решение на Министерския съвет се предвиждат и изменения по отношение на концесионното плащане и банковите гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера. Целта е договорът да бъде приведен в съответствие с действащото към момента законодателство.

Министърът на енергетиката е оправомощен да сключи с концесионера – „Лъки Инвест“ АД, допълнително споразумение към концесионния договор, който е сключен през 2000 г. за срок от 9 години. През 2008 г. първоначално определеният срок е продължен с 10 години.

Реклама