Кметът на Тетевен подписа тристранно споразумение за намаляване на задълженията

Реклама

Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, Владислав Горанов – Министър на финансите и Румен Порожанов – Министър на земеделието, храните и горите, подписаха на 14 ноември 2018г. тристранно споразумение, според което задълженията на Община Тетевен към Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 987 848.54 лв. се намаляват с 80 на сто или със сума в размер на 790 278.83 лв. Това споразумение е по реда на чл. 83, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. и е във връзка с финансова корекция, наложена на Община Тетевен след извършване на административни проверки от страна на Държавен фонд ,,Земеделие“/ДФЗ/ по проект „Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води и външни комуникации в село Глогово, общ. Тетевен“, по който през 2015г. беше наложена 100% финансова корекция.

Тази финансова корекция е наложена след установяване на неспазване на разпоредбите на ДОБФП и Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка ,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР 2007 – 2013 година. При изпълнението на проекта предишното ръководство на общината не е спазило договорения и нормативно установен срок за изпълнение на инвестицията, а към заявката за плащане през 2015г. са предоставени документи и декларации с невярно съдържание, които не отразяват вярно фактическото състояние във връзка с изпълнението на проекта. Припомняме, че цялата стойност на тази финансова корекция беше почти 3 млн. лв., което доведе до просрочени задължение на общината не само към ДФЗ, но и към изпълнителите на проекта.

С писмо 91-315/02.03.2018 г. на Министъра на земеделието и храните се даде възможност на Община Тетевен за сключване на такова тристранно споразумение, след което кметът Д-р Бояджиева отправи искане за сключване му. Съгласно чл.2 от споразумението, влязло в сила от 14.11.2018 г., задължението на Община Тетевен към Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 987 848.54 лв. се намалява с 80 на сто или със сумата в размер на 790 278.83 лв. От своя страна Общината се задължава да изплати останалите 20 на сто в размер на 197 569.71лв. Предвижда се до края на месец декември 2018 г., общината да изплати тази сума от 20%.

Реклама

Така до края на 2018г. общинското ръководство ще успее да изплати изцяло всички задължения по тази наложената финансова корекция, както и да изчисти всички просрочени задължения /на обща стойност 5млн.лв./, наследени от предходния мандат.

Реклама