Община Тетевен подписа Меморандум за сътрудничество с Община Радовиш

Реклама

С добра новина започва новата 2019 г. за Община Тетевен и Община Радовиш, Република Македония. През месец септември 2018 г. двете побратимени общини кандидатстваха с проект „Заедно създаваме по-добро бъдеще“. Той бе одобрен за директно финансиране от ЕС по Програма „Европа на гражданите“, направление „Демократична ангажираност и гражданско участие, мярка „Побратимени градове“.

На 22.08.2018 г. Община Тетевен подписа Меморандум за сътрудничество и приятелство с Община Радовиш, Република Македония. Част от общите дейности в обхвата на сътрудничеството е кандидатстването по общи проекти, финансирани по европейски програми.

Дейностите в рамките на проекта ще бъдат в две от приоритетните направления по Програмата „Европа на гражданите“ за 2018 г. Едното направление е: „Насърчаване на междукултурния диалог и взаимно разбирателство“. Основната му цел е да се установят връзки и обща основа между различните култури, общности и хората, като се даде възможност те да участват в общи дейности. Другото направление е: „Дебати за бъдещето на Европа и евроскептицизма“. Гражданите от двете общини ще получат възможност да изразят каква Европа искат, да се насърчи чувство на принадлежност към общи ценности и приоритети, да бъде акцентирано върху ползите от членство в Европейския съюз за засилване на социалното, икономическо, културно и политическо сближаване на държавите, а чрез финансовите инструменти на ЕС да се активизират бъдещи съвместни действия и мерки за решаване на местни проблеми с обществено значение, споделяне на добри практики и иновативни методи за решаването им.

Реклама

Всички дейности по проекта ще се проведат на територията на община Тетевен в периода 18 – 21.07.2019 г.

В рамките на проекта се предвижда провеждането на:

  • Дискусионен форум – изложение, на който ще се презентират историята, културно наследство, природни и туристически забележителности, предприемачество, туризъм и др. на двете побратимени общини, ще бъдат обсъдени възможности за съвместна работа в областта на предприемачеството и туризма, ще се организира и изложение на местния бизнес в двете общини;
  • Дискусионна среща на младежки групи, експерти, представители на организации, работещи в сферата на образованието и младежките политики, на която основната тема ще бъде „Европа и младите хора – икономически растеж и социално сближаване“. По време на срещата ще бъдат споделени добри практики в сферата на младежка политика, образование, личностно развитие и заетост в двете общини, възможности за създаване на международна младежка мрежа. Участниците от двете общини ще имат възможност да се състезават и в общ младежки спортен празник;
  • Вечер на македонския фолклор с участие на състави от община Радовиш, която ще бъде в рамките на традиционния Фестивал на народните обичаи и автентичната носия, с. Рибарица.

Проектът е на обща стойност 22 175 евро и в дейностите се предвижда да участват над 450 души – представители на местни предприемачи, младежи и организации, работещи с млади хора, участници в самодейни състави и представители на културни институции на побратимените общини.

Програма „Европа на гражданите“ за периода 2014-2020 г. е важен инструмент, чиято цел е 500-те милиона жители на Европейския съюз да получават по-активна роля в развитието на ЕС. Чрез финансиране на схеми и дейности, в които гражданите могат да участват, програмата популяризира общата история и споделени ценности на Европа и насърчава чувството на ангажираност по отношение развитието на ЕС.

Реклама