Законите за изменение и допълнение на Закона за здравето и за изменение на Наказателния кодекс са обнародвани в извънреден брой на Държавен вестник

Реклама

Законите за изменение и допълнение на Закона за здравето и за изменение на Наказателния кодекс, приети от Народното събрание на 13 март 2020 г., са обнародвани на 14 март 2020 г., в извънреден брой на Държавен вестник.

Текстовете са достъпни на сайта на Държавен вестник /вижте тук/.
Промените са във връзка с обявеното с решение на НС извънредно положение и нарастващото разпространение на вируса COVID-19 за предприемане на необходимите мерки за неговото ограничаване на територията на Република България.

В закона за изменение и допълнение на Закона за здравето се правят следните промени: в чл. 63 се създава ал. 6 – „мерките по ал. 1 могат да включват и забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави в случаи на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България, с изключение на гражданите с постоянно дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, както и членовете на техните семейства“.
В чл. 215 изречение 1 се изменя така: „Болен от заразна болест, посочена в чл. 61, както и контактно лице, което чрез изследване е с потвърдено носителство на заразна болест, посочена в чл. 61, който откаже задължителна изолация и лечение, се наказва с глоба в размер на 5 000 лева“.

Реклама

В Закона за здравето са предвидени и промени в Закона за обществените поръчки: в чл. 13, ал. 1 се създава т. 21 – „при закупуване от възложителите на медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за осигуряване на противоепидемичните мерки, въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция, в случаите на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България“.

Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето влиза в сила от деня на неговото обнародване – 14 март 2020 г.
В Закона за изменение на Наказателния кодекс в чл. 355 се правят следните изменения и допълнения“:

  • В ал. 1 след думата „наредба“ се добавя „правила или мерки“, а думите „с пробация или с глоба от сто до триста лева“ се заменят с „с лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева“.
  • Ал. 2 се изменя така: „(2) Ако деянието е извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева“.
Реклама