Допълнителни 24,6 млн. лв. по ОПРЧР 2014-2020 ще се насочат към запазване на заетостта

Реклама

Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на до 0,95 % над определения бюджет на оперативната програма във връзка с мерки за борба с COVID-19. По този начин ще се осигурят 24 612 132 лв., което ще даде възможност да бъдат предприети навременни действия за подкрепа на заетите лица.

Допълнителен финансов ресурс ще бъде насочен към операция „Запази ме“. По нея се предоставя подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската си дейност в резултат от наложените противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID -19.

Одобреното наддоговаряне ще има временен характер. Наддоговорените средства ще бъдат компенсирани от предстоящото допълнително финансиране от механизма REACT-EU за ОПРЧР 2014-2020.

Реклама

С друго правителствено постановление Министерският съвет одобри увеличение на утвърдения по бюджета на Министерството на туризма с чл.21, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. показател „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.“ със сума в размер на 51 000 000 лв. и на показател „Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г.“ със сума в размер на 51 000 000 лв.

Увеличението ще позволи на Министерството на туризма да поема ангажименти и да трупа задължения през 2021 г. във връзка с изплащане на държавната помощ за туроператори и туристически агенти, при спазване на разпоредбите на чл. 26а, ал. 3 от Закона,за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците и на неговото изменение със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн. в ДВ бр.23 от 2021 г.). Сумата от 51 000 000 лв. е предоставена по бюджета на Министерството на туризма с Постановление № 380 на Министерския съвет от 18 декември 2020 г., а отпускането на държавната помощ за туроператори и туристически агенти ще допринесе за предотвратяването на фалити на икономически оператори, които са част от икономиката на България и ще бъдат удовлетворени и защитени българските потребители, които поради пандемията не са могли да осъществят планираните пътувания. Подпомагането на туроператорите по този начин е възможност да се запази изградената във времето и функционираща добре до настъпването на пандемията инфраструктура на туристическото предлагане.

Реклама