На 28 март ще се проведе заседание на ОбС – Тетевен

Реклама

На 28 март /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен ще се проведе заседание на ОбС – Тетевен, при следния дневен ред:

1. Предложение за приемане на годишен отчетен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Тетевен 2014-2020 година, за 2018 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

2. Предложение за приемане на Годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на Община Тетевен за 2018 година, Мандат 2015-2019 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

Реклама

3. Отчет за дейността на Кметство село Рибарица за периода 01.01.2018 г. -31.12.2018г.
Вносител: Пенка Ганева – Кмет на Кметство село Рибарица

4. Отчет за дейността на Кметство село Градежница за периода 01.01.2018 г. -31.12.2018г.
Вносител: Свилен Чернин – Кмет на Кметство село Градежница

5. Отчет за дейността на Кметско наместничество село Малка Желязна за периода 01.01.2018 г. -31.12.2018г.
Вносител: Лилия Жабраел – Кметски наместник на село Малка Желязна

6. Отчет за дейността на Кметство село Глогово за периода 01.01.2018 г. -31.12.2018г.
Вносител: Бисер Габровски – Кмет на Кметство село Глогово

7. Отчет за дейността на Кметство село Дивчовото за периода 01.01.2018 г. -31.12.2018г.
Вносител: Стоян Стоянов – Кмет на Кметство село Дивчовото

8. Отчет за дейността на Кметство село Черни Вит за периода 01.01.2018 г. -31.12.2018г.
Вносител: Цветослава Христова – Кмет на Кметство село Черни Вит

9. Предложение за приемане на отчет за дейността на „ЦОП“- град Тетевен през 2018 година
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

10. Предложение за приемане на отчет за дейността на Дневен център за лица с увреждания – град Тетевен през 2018 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

11. Предложение за приемане на отчет за дейността на звено „СУ-ДСП“- град Тетевен за 2018 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

12. Предложение за приемане на Годишен доклад за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – село Гложене, община Тетевен през 2018 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

13. Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията Община Тетевен за 2020 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

14. Предложение за Учредяване на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Тетевен и приемане на Правилник за организацията и реда на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Тетевен.
Вносител: Борис Врабевски – Заместник – Кмет на Община Тетевен

15. Предложение за откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев“ ЕООД – град Тетевен, представляващо еднолично търговско дружество със 100% общинско участие в капитала.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

16. Предложение за кандидатстване по проект „Модернизация на съществуващата материална база с цел повишаване на енергийната ефективност при предоставяне на социални услуги в община Тетевен“, финансиран от фонд „Социална закрила“ към МТСП.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

17. Предложение за разпределение на общата сума на средствата за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Тетевен, приета с бюджета на Община Тетевен за 2019 година.
Вносител: Свилен Русинов – Заместник – Кмет на Община Тетевен

18. Предложение за предоставяне на дървен материал за изграждане на дървен мост находящ се при паметника на „Дядо Нейо“ и дървен мост находящ се при паметника на загиналите“Ботеви четници – Кап. Никола Дончев Войновски и Илия Милчев Пандурски“ в землището на село Черни Вит, Община Тетевен. 
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

19. Предложение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост /ЗОС/ през 2019 година. 
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

20. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС, /Кооперативен пазар/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

21. Предложение за план за изменение на Подробен Устройствен План – План за Регулация /ПИПУП-ПР/ за част от улица – от о.т. 98 до о.т. 6, отразена в кадастрална карта като поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 15148.701.544.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Реклама