В ход е изпълнението на проекта за реконструкция на ул. „Иван Вазов“ от ЦКБ до пл. „Първи ноември“

Реклама

Започнаха строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция на ул. „Иван Вазов“, гр. Тетевен от ОТ 315 до ОТ 313 и оформяне на паркинг на площад „Първи ноември“, като се предвижда цялостна реконструкция и преустройство на описания участък.

Основните дейности, предвидени за обекта, са: подмяна на настилката и напречния профил на улицата, за да се приведе във вид, съответстващ на вече изпълнения проект за „Реконструкция на улица „Иван Вазов“, гр. Тетевен от ОТ 315 до ОТ 291“. Напречния профил е съобразен с този от предходния участък, а надлъжния е съобразен с настоящата нивелета на пътя. Настилката и тротоарите ще са паважни – тип Бехатон (двойно „Т“), с цвят червен оксид.

Ще бъдат подменени съществуващите осветителни тела, ще бъдат поставени нови пейки с перголи. Ще се обособят и зелени площи с ландшафтно оформление на местата на съществуващите зелени площи, като ще бъдат засадени иглолистни и широколистни дървета, храсти и растения. Предвидено е и капково напояване за създадените зелени площи.

Реклама

Ще бъде изграден независим от канализационната система отводнителен колектор, с цел – постъпващите повърхностни води да се отвеждат до вече съществуващо водосъбирателно съоръжение, за да се защити съществуващия канал от претоварване.

При оформянето на новия паркинг в зоната на площад „Първи Ноември“, ще бъде преработена съществуващата зелена площ (т.нар. розариум). Тук се предвижда обособяване на паркоместа от дясната страна с успоредно паркиране спрямо оста на улицата (12 бр.) и обособяване на нови паркоместа вляво косо спрямо оста на улицата (23 бр.). Предвижда се подмяна на тротоарната настилка около зелената площ на площада.

Предстои да бъдат премахнати 4 бр. смърч и 6 бр. брези. Същите обследвани и е констатирано, че създават опасност за живота и здравето на живущите на улицата и преминаващи наблизо жители и гости на града, поради нарушената им устойчивост – счупени върхове, надлъжни напуквания и т.н., следствие от силната буря, която премина през гр. Тетевен в края на месец юни. След отстраняването на компрометираните дървета, по проект „Реконструкция на ул. „Иван Вазов“, гр. Тетевен от ОТ 315 до ОТ 313 и оформяне на паркинг на площад „Първи ноември“ е предвидено засаждане на повече от 500 броя от 15 вида декоративна растителност. Всички растителни видове са съобразени с климатичните условия на града, след изготвяне на проект от ландшафтен архитект. Иглолистни дървета – туя, смърч, лъжекипарис (22 броя), широколистни дървета – акация, японска вишна (15 броя) храстовидна растителност и много други ще бъдат част от новата декоративната растителност на гр. Тетевен.

Реклама