На работна среща бяха определени социалните услуги с европейско финансиране в новия програмен период в област Ловеч

Реклама

На среща в областната администрация днес работна група финализира предварителното картиране на социалните услуги в област Ловеч, обект на европейско финансиране през новия програмен период 2021-2027. Председател на работната група е зам.-областният управител Милко Недялков, а членове – представители на общините от област Ловеч и директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Снежана Алексиева.

Картирането е за целите на бъдещото финансиране по програмите от новия програмен период и плана за възстановяване и устойчивост. Само в проекта на плана са предвидени средства за 348 нови социални услуги, които ще трябва да се създадат в следващите пет години от общините и държавата. На база на предоставени от местните власти данни за необходимите им социални услуги, както и наличната информация в Агенцията за социално подпомагане е изготвен проект на карта на областно и регионално ниво, като за финализирането й общините уточняват местоположението на предвидените за създаване нови социални услуги. По линия на европейското финансиране се очакват около 1 млрд. лв за инвестиции в изграждане на нови социални услуги. Новоразкритите социални услуги ще работят на проектен принцип, а след приключване на финансирането от еврофондовете са предвидени национални средства.

Заявените днес от общините от област Ловеч нови социални услуги са осем вида, те ще покриват нуждите на 255 потребители, основно възрастни хора. Това са Център за социална рехабилитация и интеграция – заявен от община Ябланица с 28 потребители, Център за грижа за пълнолетни лица с физически увреждания – заявен от община Троян (6 потребители) и община Ловеч (услугата съществува, кандидатства се само за финансиране за изграждане на подходящата инфраструктура), Център за грижа за пълнолетни лица с деменция – община Троян (15 потребители) и община Ловеч (7), Център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания – община Троян (30), община Тетевен (11), община Луковит (15) и община Ловеч (и тук само за изграждане на инфраструктура на функционираща услуга), Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи – община Троян (15), община Тетевен (7) и община Ловеч (15), Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи – община Троян (15) и община Тетевен (7), Център за кризисно настаняване – община Ловеч (4), и Общностен център за ранно детско развитие – община Троян (20), община Луковит (40 потребители, като услугата ще се развива като делегирана от държавата дейност, затова средства са нужни само за ремонт), община Ловеч (20).

Реклама

Това картиране не заменя предстоящата национална карта на социалните услуги по Закона за социалните услуги. Нейното изготвяне ще стартира след преброяването на населението.

Реклама