Отново функционира системата за разделно събиране на отпадъци в гр. Тетевен и с. Рибарица

Реклама

От средата на изминалия месец септември, в гр. Тетевен и с. Рибарица отново заработи система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. След отказа на „ЕкоПак България“ ЕООД и едностранно прекратения договор за обслужване на системата за разделно събиране през миналата година, гражданите на община Тетевен бяха лишени от възможността да събират разделно своите отпадъци.

Поставени в тази ситуация, а именно прекратяването на договора от страна на „Еко Пак България“ АД, Община Тетевен отправи писмени запитвания към останалите четири организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки на територията на Република България. Бяха получени откази с мотив – липса на база в района и фактът, че организациите са изпълнили целите си за брой обхванато население.

Във връзка с получените откази, ръководството на Община Тетевен отправи молба към Министъра на околната среда и водите за съдействате, целящо осигуряване и поддръжка на работеща система за разделно събиране на отпадъци на територията на община Тетевен.

Реклама

В отговор, Министърът посочи, че общината отговаря за дейностите по разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, както и за осигуряване на контейнери за разделно събиране на отпадъци за всички населени места с повече от 5000 жители, включително курортните населени места. Което означава, че Общината следва да осигури съдове и лицензирана фирма за обслужване на контейнерите за собствена сметка.

След предложение, внесено от страна на кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, до Общински съвет – Тетевен и неговото одобрение /Решение № 485/24.06.2021 г./, Община Тетевен сключи договор за доставка на 45 (четиридесет и пет) броя контейнери за разделно събиране на отпадъци – тип „Иглу“, с вместимост 1500 литра. Закупуването е финансирано от бюджета на Община Тетевен, но средствата ще бъдат възстановени от внесените отчисленията от Общината по чл. 64 за ЗУО по сметка на Регионалната инспекция по околна среда и води – Плевен, за което е депозирано заявление в инспекцията.

Съдовете за разделно събиране на отпадъци ще бъдат обслужвани по следният график – сините контейнери за хартия и картон – 3 пъти месечно, жълтите контейнери за пластмаса и метал – 2 пъти месечно и зелените контейнери за стъкло 1 път месечно.

Реклама