В Тетевен се проведе мотивационна кампания за родители на деца от уязвими групи

Реклама

В изпълнение на Дейност 4 по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ в салона на Община Тетевен се проведе мотивационна кампания за родители на деца от уязвими групи. Събитието бе организирано от ДГ „Васил Левски“ – гр. Тетевен и Община Тетевен, а целта бе да се формира у родителите мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование.

Кампанията бе открита от зам.-кмета на Община Тетевен – Борис Врабевски и се проведе на два етапа, в които взеха участие общо 62-ма души – 32 в единия и 30 в другия. Всяка среща бе водена от психолог и мотиватор, които разясниха идеята на кампания, бе прожектиран кратък мотивационен клип, след който се проведоха няколко теми, дискусии и занимания.

Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Реклама

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене.

Проектът предвижда набор от мерки като – предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

Проект № BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ между Министерството на образованието и науката – конкретен бенефициент, и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

Реклама