ОбС-Тетевен прие Стратегията за развитие на образованието в община Тетевен за периода 2022 – 2026 г.

Реклама

На своето 28-мо заседание ОбС-Тетевен прие Стратегията за развитие на образованието в община Тетевен за периода 2022 – 2026 г., която беше внесена за гласуване от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева.

Новата стратегия е съобразена със Закона за предучилищното и училищното образование и подзаконовите му нормативни актове. С нея се задава рамката, в която ще се провежда политиката в сферата на образованието през съответния период. В нея са описани визията, основните направления, приоритетните дейности, целите и мерките за развитие на системата на образованието в общината и измеримите индикатори за успех.

Целите и приоритети, които се поставят в Стратегията посредством активното участие на всички заинтересовани страни, са насочени към формиране на самостоятелно-мислещи и социално отговорни личности, които се отнасят към живота с ентусиазъм и проявяват обществен ангажимент.

Реклама

Стратегията има за задача да надгради добрите образователни традиции, заложени в предходната Стратегия за периода 2016 – 2020 г., като заложи и изгради съвременна визия за развитието на образованието на територията на общината.

Определянето на визията, целите и дейностите за реализиране на Общинската стратегия се базират на анализа на постигнатото през изминалите години и актуалното състояние на всички образователни институции на територията на община Тетевен, включващ обхват на децата и учениците, кадрова обезпеченост с педагогически персонал, реално състояние на общата и специализираната физическа и архитектурна среда и възможностите за реализиране на пълноценна образователна среда.

Стратегическата цел на Общинската стратегия е надграждане на постигнатото, чрез прилагане на висококачествено, приобщаващо, ценностно-ориентирано и продължаващо през целия живот образование, обучение и учене, осигуряващо дълготрайна устойчивост на системата в отговор на предизвикателствата на бъдещето и националните приоритети.

Оперативните цели на Общинската стратегия са:

 • Разширяване на обхвата на децата от 0 до 7 години в образование и грижи в ранна детска възраст. Ефективна социализация;
 • Осигуряване на качествено образование и грижи за всяко дете в ранна възраст;
 • Обхват на учениците и създаване на условия за подобряване качеството на училищното образование в община Тетевен;
 • Устойчиво обезпечаване на образователната система в общината с педагогически специалисти, усъвършенстващи продължаващата си квалификация;
 • Постигане на качествено и иновативно професионално образование и обучение, отговарящо на динамично променящите се изисквания на пазара на труда;
 • Въвеждане на иновации в образованието, развиващи промяна на културата на преподаване, стимулиращи креативното мислене и творчество в процеса на обучение, създавайки по-привлекателна среда за учене, както и повишаване ефективността на образователния процес;
 • Развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси;
 • Модернизиране на образователната инфраструктура;
 • Грижа за здравето на децата и учениците в детските градини и училищата на община Тетевен;
 • Системна работа с родителитеза изграждане на сплотени училищни общности;
 • Надграждане на политиките за осигуряване на равен достъп до образование, превенция на отпадането и приобщаване в образователната система. Насърчаване на интереса на децата и учениците към „учене през целия живот”;
 • Превенция и намаляване на агресията и тормоза и недопускане на дискриминация в образователните институции;
 • Интегриран подход и ефективното взаимодействие със заинтересованите институции и гражданите.
Реклама