Бе приет „Годишен план за младежта на община Тетевен 2022г.“

Реклама

Съгласно Чл. 16. (1) от Закона за младежта „Общинският план за младежта се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината след съгласуване с Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта /ОКСВМ/“. На неприсъствено заседание на ОКСВМ – Тетевен на 05.01.2022 г. бе приет „Годишен план за младежта на община Тетевен 2022г.“, който по-късно бе разгледан и одобрен на последното заседание на ОбС-Тетевен.

Общинският план за младежта определя целите и приоритетите на общинската политика за младежта, както и финансовите ресурси за неговата реализация в съответствие с Националната стратегия за младежта.

Целите, заложени в Общинския план за младежта, са свързани с подобряване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на междукултурния и международен диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенция на престъпността.

Реклама

Настоящият Общински план за младежта на Община Тетевен за 2022 г. се изготвя в изпълнение на Закона за младежта, на Общата стратегия за младежта между Община Тетевен, Република България и Община Радовиш, Република Северна Македония, приета с Решение №11 от 26.11.2019 г., като се съобразява с приетата през ноември 2018г. нова Стратегия на Европейския съюз (ЕС) за младежта за периода 2019-2027 г., чийто основен акцент е предоставянето на повече правомощия на младите хора в Европа при вземането на решения, формулирането и реализирането на политиките на ЕС.    

Планът е ориентиран към младите хора на възраст от 15 до 29 години, съобразно международните и европейски стандарти. В Общинския план за младежта за 2022 г. са очертани всички дейности, инициативи и проекти на активните млади хора от общината.

Целият план вижте ТУК.

Реклама