Община Тетевен стана член на „Асоциацията на българските градове и региони“

Реклама

След решение на Общинския съвет, Община Тетевен прие отправената покана за членство в „Асоциацията на българските градове и региони“. За представител на Общината в Общото събрание на Сдружение бе избран кметът – д-р Мадлена Бояджиева, а за неин заместник: председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева.

Асоциацията подпомага развитието на местното самоуправление и местната администрация. Оказва подкрепа на местните власти за повишаване ефективността на управлението в градовете в интерес на гражданите и в съответствие с европейските ценности и стандарти.

Организацията подпомага развитието на регионалната политика на страната с оглед устойчиво развитие на регионите и създаване на оптимална регионална среда за развитие на всички сектори на публичната политика.

Реклама

Тя разработва и предоставя конкретни предложения до органите на държавната власт, които допринасят за усъвършенстване на управлението на градовете и регионите. Участва чрез свои членове в работата на институционалните органи при разработване и решаване на проблемите, свързани с градовете и регионите. Указва консултантски, и експертни услуги на своите членове и партньорски организации.

Организира срещи, дискусии и семинари с национално и международно участие по въпросите на местното самоуправление и публичната администрация. Насърчава и осигурява свободен обмен на информация и идеи в областта на регионалното развитие. Популяризира водещия опит и иновационните практики в областта на градското самоуправление и регионалистиката, като разработва и предлага ефективни програми и форми на обучение.

Асоциацията координира и сътрудничи с други неправителствени организации с нестопанска цел, ведомства и институции, които споделят целите на сдружението. Указва методическо и организационно подпомагане на членовете си. Извършва квалификация, преквалификация и обучение на своите членове и кадри, както и на трети лица. Осъществява издателска, консултантска, информационна, рекламна дейност в областта на местното самоуправление и регионалистика. Участва самостоятелно или в партньорство с държавата, общини, регионални организации, НПО, стопански субекти и други, в програмни проекти на предприсъединителни фондове, грантове и други чуждестранни източници, както и в български проекти и програми.

Реклама