Увеличение на броя на туристите и нощувките отчита Община Тетевен за 2021г.

Реклама

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева внесе в Общинския съвет за гласуване отчета за изпълнение на Годишната програма за развитие на туризма за 2021 г. Отчетът бе приет по време на Консултативния съвет по въпросите на туризма /КСВТ/, а заедно с него бе одобрен и проектът на годишната Програма за развитие на туризма за 2022 г.

Конкретно за отчетния период от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., изпълнението на заложените дейности по Програма за развитие на туризма в община Тетевен за 2021 г., бяха силно повлияни от създалата се обстановка с COVID 19, във връзка с наложените забрани и ограничения. В сравнение с 2020 г., през 2021 г. се наблюдава увеличение както при броя на проведените масови събития /фестивали, концерти и др./, така и при броя на реализираните пътувания от индивидуални и организирани туристи.

Наблюдава се положителна тенденция за увеличаване на броя на туристите, които са посетили местата за настаняване в община Тетевен, както и относно броя на реализираните нощувки за 2021 г., а именно:

Реклама

  • Броя на туристите, посетили и пренощували в община Тетевен за 2021 г. е 23 388 души, което е с 4 581 души /19,6 %/ повече от броя на туристите за 2020 г.
  • Броят на реализирани нощувки за 2021 г. е 59 044 бр., което е със 7 905 бр. /13,4%/ повече спрямо броя на нощувките за 2020 г.

Към 31.12.2021 г. общият брой на местата за настаняване е 104 бр., на заведенията за хранене и развлечение е 125 бр. В сравнение с 2020 г. се наблюдава  увеличаване на броя на местата за настаняване, съответно с 8 бр. и спад в броя на заведенията за хранене и развлечения – съответно с 15 бр.

Финансовите показатели показват, че приходите за 2021 г. се равняват на 43 880,67 лв. В това число са: Такси по дейности за категоризиране на туристически обекти и отразяване на промени в Националния туристически регистър, туристически данък, услуги в ТИЦ, дарения и др. приходи. От цитираните по-горе данни е видно, че приходите през 2021 г., по всички дейности, са увеличени, а спрямо същите за 2020 г. са с 9 910,67 лв. повече.

Разходите възлизат на 53 508,79 лв., като тук попадат: Такси за издаване на категорийна символика на туристически обекти, разходи за рекламни материали и медийна реклама, разходи за указателни, информационни табели и билбордове към туристически обекти и ТИЦ – Тетевен, участие в туристически борси в страната, организация и провеждане на събития от Програмата за развитие на туризма в Община Тетевен 2021 г. и др.

В годишната Програма за развитие на туризма за 2021 г. влизат дейности за ремонт и поддръжка на вече изградените екопътеки и изграждане на нови туристически маршрути, поддържане на старата и изграждане на нова туристическа маркировка, създаване на туристически маршрути, свързващи основните забележителности на гр. Тетевен и околностите му.

Други приоритети са функционирането на туристически информационен център – Тетевен и организиране на информационното обслужване, изграждане и поддържане на туристически обекти – общинска собственост или с право на ползване, предоставено на общината, организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма, изработване и реклама на туристически продукт на общината, включително участие в туристически борси, изложения и др.

В отчета са посочени и дейности, свързани с поддръжката на паметници и естетизиране на пространството около тях. Тук попада и проект „Консервация, реставрация и вертикална планировка на „Паметник на Георги Бенковски“, финансиран от Министерството на културата. Той е на обща стойност – 66 357,65 лв., а изпълнението му предстои през 2022 г.

През 2021 г. периодично е обменяна информация с Министерство на туризма относно предстоящото посещение от експертна работна комисия, която следва да извърши проверка на място, във връзка със сертифициране на  ТИЦ – Тетевен.

В рамките на Годишната среща на туристическия бранш в гр. София, ТИЦ – Тетевен попадна в класацията „10-те най-успешни ТИЦ в България“, а на кмета на Община Тетевен беше връчена грамота за „Успешно популяризиране на туризма в общината“.

В заключение може да се обобщи, че туризмът е един от най-засегнатите сектори от  икономиката и най-уязвим от епидемията от коронавируса. Отчетени са и значителни финансови загуби в туристическия бранш поради ограниченията, наложени върху движението и отмяна на пътуванията както в сектора на бизнес туризма, така и на развлекателния туризъм и активностите за свободното време.

Статистиката сочи, че много висок процент от предварително направените резервации за пътуванията в страната и чужбина също са били отменени. Проблемът засяга не само бизнес туризма, но и  индивидуалния и семейния туризъм.

Въпреки усложнената обстановка през активния летен сезон на 2021 г. се наблюдаваше съществено завишаване на броя на туристите, посещаващи община Тетевен. Като болшинството от тях са пребивавали 1-2 дни и престоят им е бил обвързан с посещение на природни, културно-исторически и др. забележителности. По-продължителен престой е реализиран от организирани групи, които са посещавали община Тетевен за провеждане на спортни лагери, „зелени“ училища и други събития.

Реклама