Окръжен съд – Ловеч отчита ефективно и качествено правораздаване и през 2021 г.

Реклама

Увеличават се постъпилите и свършени дела в районните съдилища в сравнение с 2020 г.

Над 70 % от всички разгледани от Окръжен съд – Ловеч дела през 2021 г. са решени за по-малко от 3 месеца. Това е един от изводите в годишния доклад за дейността на съдилищата от ловешкия съдебен район. На 11 март 2022 г. председателят на Окръжен съд – Ловеч г-жа Магдалена Станчевска запозна присъстващите журналисти от национални и регионални медии с основните показатели, по които се отчита състоянието и работата на съдилищата в Ловешка област. Данните сочат, че за поредна година Окръжният съд запазва високо ниво на ефективност и качество в правораздаването.

Председателят на Окръжен съд – Ловеч подчерта, че и през миналата година, както и през 2020-та, съдът не е спирал работа заради пандемията от COVID – 19. Освен това специализацията на съдиите в ОС – Ловеч в наказателни, граждански и търговски състави, както и натовареността им, която е средна за страната (по данни на ВСС за първото полугодие на 2021 г.), им дават възможност да отделят по-голямо внимание на подготовката на делата и да вземат необходимите мерки за по-бързото им решаване в разумни срокове.

Реклама

Това, което докладът не отчита, е допълнителната работа, която магистратите извършват, обясни Магдалена Станчевска. Освен в разглеждането на собствени дела, съдиите участват и в състава на други дела, по които са определени за членове. Допълнително следят промените в законодателството и практиката на ВКС и следва да познават и прилагат не само националното законодателство, но и практиката на Съда на ЕС и Европейския съд за правата на човека. Всички тези фактори са предпоставка за постановяването на качествени и обосновани съдебни актове.

През 2021 год. в Окръжен съд – Ловеч са постъпили 1 255 дела, което е с 68 по-малко в сравнение с 2020 г. Общо разгледаните (постъпили и висящи) дела са с 1 по-малко от предходната година – 1 544. Като първа инстанция съдът е разгледал 743 дела, а като въззивна – 801.

При гражданските първоинстанционни дела се отчита увеличение на разглежданите дела – с 5 повече. Със същия брой по-малко са търговските дела.

В Окръжен съд – Ловеч като първоинстанционен през 2021 г. в сравнение с 2020-та са постъпили повече наказателни дела от общ характер и административно-наказателните дела. През миналата година те са били 59, а през предходната – 36. Повече са и делата за престъпления, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите (17 през 2021 г., 12 – през 2020 г.)

От разгледаните наказателни дела от общ характер на първа инстанция през 2021 г. най-много са за ПТП с причинена смърт – 20, 6 от които за причинена смърт в пияно състояние или на повече от едно лице.

През отчетната година са разгледани 5 дела за убийство, 3 от които – по непредпазливост или немарливост, 1 – за грабеж, 16 – за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система.

Свършените първоинстанционни дела в Окръжен съд – Ловеч са общо 597  или 80.34 % от поставените на разглеждане първоинстанционни дела. В 3-месечен срок са свършени 505 дела, което съставлява 67.96 % от общо разглежданите първоинстанционни дела и 84.58% от свършените дела. През 2020 г. в 3-месечен срок са свършени 448 дела, което съставлява 67.46 % от общо разглежданите първоинстанционни дела и 86.82% от свършените дела.

През 2021 год. са осъдени 43 лица, 18 от които по одобрени от съда споразумения. 40 лица са с наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, като на 36 изпълнението на наказанието е било отложено на основание чл. 66 от НК. Трима души са осъдени на лишаване от свобода над 3 до 10 години. 15 от постановените съдебни актове за обжалвани.

През 2021 година има постановени 3 оправдателни присъди, по отношение на четири лица, като присъдите са протестирани и не са влезли в сила.

Председателят на съда и двамата заместник-председатели са издали 28 разрешения и са постановили 5 отказа за използване на СРС. Дадените разрешения са:  17 по искане на Прокуратурата по образувано досъдебно производство, 10по искане на ОД на МВР, 1искане на ДАНС. По отношение на 9лица, за които е дадено разрешение за използване на специални разузнавателни средства, материалите са послужили за изготвяне на веществени доказателствени средства.През 2020 г. броят на дадените разрешения за СРС е бил 20, а през 2019 г. – 28.

Най-честите причини за отлагане на първоинстанционните граждански и търговски дела и неприключването на по-голям брой в 3-месечния срок са:

  • липсата на вещи лица
  • малък брой и голяма ангажираност на вещите лица в други съдилища,
  • страните не внасят своевременно определения от съда депозит за експертиза
  • ответниците – физически лица не могат да бъдат намерени на посочения в исковата молба адрес, както и на постоянния или настоящ адрес
  • нередовни искови молби и др.

Най-честите причини за отлагане на първоинстанционните наказателни дела и удължаване сроковете на съдопроизводството са:

  • заболяване на подсъдимите, техните защитници или повереници,
  • ангажираността на последните по други дела,
  • неявяване на вещи лица от други населени места.
  • назначаване на повторни експертизи и допълнителни експертизи поради недостатъчно обосновани заключения, които дават противоречиви констатации, и други

През 2021 г. са разгледани общо 801 въззивни дела – с 80 по-малко в сравнение с 2020-та.

Общо 664 въззивни дела (82.89 % от общо поставените за разглеждане) са приключени през миналата година. Това е с 1 процентен пункт по-малко в сравнение с 2020-та и с 8 по-малко спрямо предпандемичната 2019-та година. Що се отнася до приключването в 3-месечен срок – през 2021 година се отчита подобрение на работата по този показател. 606 въззивни производства или 91 % от свършените и 75.65 % от общо поставените на разглеждане дела с решени в рамките на 3 месеца. За сравнение през 2020 г. по този показател са приключиени 86.35 % от свършените и 72.53 % от общо поставените на разглеждане.

През 2021 г. новообразуваните дела в районните съдилища са 7 686. Това е с 505 повече в сравнение с 2020 год. и с 556 по-малко в сравнение с 2019 год. Намаление се отчита единствено в Районен съд – Троян. Общо разгледаните за периода (постъпили и висящи) дела са  8 790 – с 500 повече в сравнение с 2020 г. Свършени са 7 882 – със 705 повече от предходната година.

Най-голям дял потвърдени актове след инстанционни проверки по наказателни дела през 2021 г. имат съдиите при Районен съд Троян – 74.24 %, а по граждански дела съдиите от Районен съд Тетевен – 79.59 %.

Всички Съдебно-изпълнителните служби в районните съдилища в ловешкия съдебен район отчитат увеличение на изпълнителните дела през 2021 година спрямо 2020-та. Ръст има и в събраните суми по тях. Общо четирите служби са събрали 1 631 188 лв, което е със 194 727 лв повече в сравнение с 2020 г.

Общият извод е, че, въпреки обективните трудности, свързани с продължаващата епидемична обстановка, съдилищата в съдебния район на Окръжен съд – Ловеч запазват много добрите показатели за качествено и срочно правораздаване и решаване на делата в разумен срок.

Реклама