Областният управител подкрепи предложенията на общините за новите социални услуги в програмен период 2021-2027 г.

Реклама

Областна администрация – Ловеч, финализира предварителното картиране на социалните услуги за нуждите на планирането на ресурсите и мерките през новия програмен период 2021-2027 г. Осъществена е координация с всички общини от областта, които дадоха становища по представения им проект на предварително картиране.

Така според предложеното и заявеното от общините планираните социални услуги за област Ловеч за следващия програмен период са 9 с общ брой потребители 305. Те са Център за социална рехабилитация и интеграция в община Ябланица с 30 потребители, Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания – в община Троян (30 потребители) и Летница (20), Център за грижа за пълнолетни лица с физически увреждания – Троян (15), Център за грижа за пълнолетни лица с деменция – Ловеч (15) и Троян (15), Център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания – Троян (15) и Луковит (15), Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи (интегрирана здравно-социална услуга) – Ловеч (15), Тетевен (15) и Троян (15), Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи (интегрирана здравно-социална услуга) – Троян (15), Център за кризисно настаняване – осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация, лица, пострадали от домашно насилие, и деца, жертви на трафик – Ловеч (10), и Общностен център за ранно детско развитие – Ловеч (20), Луковит (40) и Троян (20).

За тези предвидени социални услуги общините ще кандидатстват на проектен принцип за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, по Програмата за развитие на регионите, Програмата за развитие на човешките ресурси и по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за новия програмен период 2021-2027. 

Реклама

Областният управител подкрепи предложенията на общините и предостави на Министерството на труда и социалната политика актуализираната таблица на проекта на предварително картиране на социалните услуги в област Ловеч.

Реклама