Бяха обсъдени предизвикателствата пред общините в област Ловеч по отношение на финансовото им състояние за 2022 г.

Реклама

На заседание днес на областния съвет за развитие бяха обсъдени предизвикателствата пред общините за 2022 г. по отношение на финансовото им състояние и финансовата политика. В заседанието, свикано от областния управител Виктор Стойчев, председател на съвета за развитие, участваха кметовете на общините в област Ловеч и председателите на общинските съвети и представители на Стопанска камара, Търговско-промишлена и земеделска палата, КНСБ, СРС „Подкрепа“. Включиха се и народните представители от област Ловеч Станислав Анастасов и Вяра Емилова.

Сред основните проблеми, поставени от общините, са компенсациите на разходите за електроенергия, актуализация на разходите за делегираните от държавата дейности и на критериите за изчисляване на целевата субсидия за капиталови разходи на общините. Кметовете настояха за предприемане на спешна законодателна инициатива за промяна на Закона за обществените поръчки за индексиране на вече сключени договори с изпълнители за строителство, доставки и услуги във връзка с повишените цени на строителни материали, консумативи, енергийни носители и горива, целево финансиране на инвестиционните проекти на общините с висока стойност и значим обществен ефект за изграждане на ВиК и пътна инфраструктура, осигуряване на допълнително финансиране на общините по проекти, за които има сключени договори за изпълнение. Община Ловеч поиска намиране на възможности за финансиране и спешна подмяна на магистрален водопровод „Черни Осъм“.

По всички тези теми вече са водени разговори с изпълнителната власт от страна на Националното сдружение на общините в Република България, обяви Донка Михайлова, кмет на Троян и зам.-председател на Сдружението. По някои вече има конкретни решения, като например от бюджета на МРРБ 500 млн. лв са предвидени за капиталови инвестиции за пътни и ВиК проекти в общините с готови проекти, 1 млрд. лв са планирани по фонда за инфраструктура, чиято основна цел е да бъде в помощ на общинските администрации,  като финансира подготовката и изпълнението на инвестиционни проекти, насочени към трайно подобряване на общинската инфраструктура. Договорени са средства за общините по програма CARE в подкрепа на общините за бежанците от Украйна.

Реклама

Проблемите са идентифицирани и изговорени, сега трябва работа. Кметовете сме поставени в трудна ситуация – дали да не изпълняваме ангажиментите си, или, изпълнявайки ги, да станем нарушители на закона, коментира кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева. И тя, и колегите й споделиха притесненията си за реализирането на инвестиционната си програми. Някъде вече има откази на строители да изпълняват договорени СМР, другаде се безпокоят, ако отворят процедура по ЗОП за строителство, дали въобще ще се явят кандидати. Затова поискаха яснота механизмът за индексиране на цените в строителството ще касае ли освен бъдещи договори и сключените вече.

Сред затрудненията се оказа още храненето в детска млечна кухня, детски градини, социален патронаж – и тук има откази на доставчици за снабдяване с хранителни продукти заради поскъпването.

Народният представител Вяра Емилова пое ангажимента да запознае още днес по всички тези въпроси вицепремиера и министър на икономиката Корнелия Нинова. Колегата й Станислав Анастасов предложи среща в разширен формат с участието на евродепутати и заради факта, че част от проектите се изпълняват с европейски пари.

Участниците в съвета за развитие благодариха на областния управител за своевременно свиканото заседание. Виктор Стойчев обяви, че с дискутираното на заседанието и взетите решения ще бъдат запознати Министерският съвет и Народното събрание.

Част от разискваните проблеми са формулирани в подходите за изменение на ОПРР 2014-2020, обсъдени на 20-ото заседание на Комитета за наблюдение на програмата, с които участниците в заседанието бяха запознати. На заседанието беше приет и планът за интегрирано развитие на община Тетевен (ПИРО) за периода 2021-2027 г., чиято визия е: Община Тетевен – интегриран планински и туристически район с добър жизнен стандарт, конкурентноспособна икономика, привлекателно място за инвестиции с високообразован човешки капитал, развити комуникации и съхранено природно и културно богатство.

Съветът за развитие приключи с прекрасна новина. След кратко отсъствие от залата Донка Михайлова се върна с думите: „Имам внучка!“.

Реклама