Областният управител свиква заседание на ВиК асоциацията на 18 април

Реклама

Виктор Стойчев предлага в бюджета й за 2022 г. нулеви вноски от държавата и общините

Редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД – Ловеч, свиква на 18 април областният управител Виктор Стойчев, който е и председател на Асоциацията. Според актуалното разпределение на гласовете в общото събрание държавата в лицето на областния управител притежава 35%, община Ловеч – 29,65%, община Тетевен – 12,7%, община Луковит – 10,81%, община Угърчин – 3,88%, община Ябланица – 3,72%, община Летница – 2,25%, и община Априлци – 1,99%. Община Троян не членува, тъй като има общинско ВиК дружество.

Точките в дневния ред на заседанието включват отчет за дейността през 2021 г. на ВиК асоциацията, отчет за изпълнение на бюджета за миналата година и приемане на финансовата рамка за настоящата, както и съгласуване на актуализиран бизнес план на ВиК АД – Ловеч, за регулаторен период 2022-2026 г. Тези материали са внесени за обсъждане от областния управител в общинските съвети, които трябва да вземат решение как да гласуват по точките от дневния ред на заседанието техните представители.

Реклама

Днес на заседание на общинския съвет в Ловеч Виктор Стойчев разясни, че дейността на ВиК асоциацията за миналата година, в която той не е участвал (областен управител е от средата на януари т. г.), е свита в рамките на приемане и предаване на активи между общините и ВиК – Ловеч, провеждане на едно редовно общо събрание и три извънредни. При приет за 2021 г. бюджет за разходите 57 хил. лв изразходените са 30 хил. лв. По сметките на асоциацията към края на миналата година има 60 хил. лв – икономии от предходни години. При определяне на бюджет 2022 областният управител счита, че наличните парични средства заедно с планираните необходими разходи в размер на 24 хил. лв (за персонал – граждански договори и осигурителни вноски, и за издръжка) са достатъчни за обезпечаване на дейността на Асоциацията през 2022 г., затова предлага вноски от общините и държавата в размер на 0.00 лв. Настоящата финансова година се предвижда да завърши с наличност от 36 хил. лв – сума, необходима за обезпечаване на разходите за дейността на Асоциацията до провеждане на редовното заседание на общото събрание и приемане на бюджета за 2023 г.

Бизнес планът на ВиК АД – Ловеч, се съгласува за трети път, актуализацията се налага във връзка с високите нива на цените на ел. енергията и залагането на реалистични разходи за ел. енергия в цените на ВиК услугите през регулаторния период.

В писмо от днес до областния управител и до председателя на общински съвет – Ловеч, от изпълнителния директор на ВиК АД – Ловеч, инж. Данаил Събевски, който също присъства на заседанието на общинския съвет, се предлага общата цена на предоставяните ВиК услуги – доставяне, отвеждане и пречистване, от 3,152 лв/куб. м с ДДС да стане 4,236 лв/куб. м с ДДС за 2022 г. Това е увеличение от 1,084 лв/куб. м с ДДС, или 34,39%, и е съотносимо с увеличените разходи на дружеството. (Дори и да излезе общината от ВиК асоциацията, каквито гласове се чуха на сесията, цената на водата в Ловеч няма да се намали, обясни Събевски.)

По тази точка от дневния ред на заседанието на общото събрание на ВиК асоциацията общинските съветници в Ловеч дадоха мандат на своя представител – кметът Корнелия Маринова, да гласува против. Те я упълномощиха да гласува против още за приемането на отчета за дейността на Асоциацията през 2021 г. и за отчета за изпълнението на бюджета за 2021 г. Единственото „за“ е за приемането на бюджета на Асоциацията за 2022 г. предвид нулевата вноска от община Ловеч, предложена от областния управител.

Стойчев обяви, че на заседанието той ще гласува според пълномощното, което му бъде предоставено от МРРБ.

Реклама