Община Тетевен с бюджет от 28 223 920 лв. за 2022 г.

Реклама

ОбС – Тетевен прие внесения от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, проектобюджет за 2022 г., който е в размер на 28 223 920 лв. или с 1 546 187 лв. повече от миналогодишния.

Д-р Бояджиева коментира, че Бюджет 2022г. е първият общински бюджет, съставен, приет и изпълняван в условията на неприет и обнародван до края на предходната година закон за държавния бюджет.

Кметът подчерта, че условията на действащата в момента непредсказуема среда, породена от кризата с ръста на цените на стоки, услуги, енергоносители и т.н., както и въоръжените действия на територията на Украйна, поставят пред Община Тетевен множество неизвестни и предизвикателства, които следва да бъдат предвидени в местния бюджет.

Реклама

Д-р Бояджиева допълни, че сред основните приоритети, при съставянето на Бюджета за 2022 г., са: запазване на финансовата стабилност на Община Тетевен и подобряване на предоставяните публични услуги, запазване на размера на местните данъци и такса „Битови отпадъци“, реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура, създаване на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на населението.

Приходите за държавни дейности за 2022 г. са в размер на 17 072 977 лв., а тези за местни дейности са 11 150 943 лв.

Собствените приходи на Общината възлизат на 5 501 262 лв. От тях данъчните приходи са 1 443 500 лв., като най-голям дял заемат данък върху превозните средства/735 хил. лв./ и данък върху недвижимите имоти/469 хил. лв./.

Неданъчните приходи са в размер на 4 057 762 лв., като тук най-голям дял заемат общинските такси /2 460 395 лв./, следвани от приходите и доходите от собственост /1 796 940 лв./.

В разходната част, основен приоритет за Общината остава образованието, което е с най-голям дял – 12 026 612 лв. /43%/, след това е функция ЖСТР и БКС – 5 729 233 лв. /23%/, функция „Общи държавни служби“ – 3 102 227 лв. /10%/, „Социални дейности“ – 2 567 729 лв. /9%/ и т.н.

Общината ще продължи да подпомага с еднократна финансова помощ за новородено дете в размер на 500 лв., за асистирана репродукция и еднократна финансова помощ за болни хора.

Сумата за подпомагане на спортните клубове е 40 000 лв., Спортната програма на общината е финансирана с 48 000 лв., а за културните дейности са предвидени 118 300 лв.

Със Закона за Държавния бюджет за 2022 г. от 1 април отпадат таксите за детските градини и ясли, които се поемат от делегираните за общината държавни дейности.

По отношение на инвестиционната програма за 2022 г. са заложени 8 004 103 лв. в т.ч.: разчетени разходи за инвестиции от общинския бюджет – 3 540 132 лв. и капиталови разходи, финансирани от ЕС – 4 463 971 лв.

Реклама