Проведе се среща с дърводобивните фирми относно осигуряването на дърва за огрев на населението

Реклама

На 27 юни в заседателната зала на Община Тетевен се проведе работна среща с представители на дърводобивните фирми в региона. На нея беше обсъдено как ще се организира осигуряването на дърва за отопление на жителите на община Тетевен през предстоящия отоплителен сезон.

Започналото покачване на цените на енергоносителите от есента на 2021г. пренасочи голяма част от населението отново към дървата за огрев. Големият интерес доведе до дисбаланс на пазара, което допълнително стимулира повишаването на цените.

Граждани споделят, че през последните месеци се наблюдава недостиг и сериозни затруднения при закупуването на дърва за огрев.

Реклама

В срещата взеха участие кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметът Красимир Красимиров, ръководител дейност „Управление и стопанисване на общинските гори“ – инж. Цветомир Симеонов, председателят на ОбС – Тетевен – Мария Стойчева, общински съветници, представители на фирмите, занимаващи се с дърводобив.

Най-напред искам да Ви благодаря за това, че се отзовахте на нашата покана за тази среща, а нейният повод е подсигуряването на местното население с дърва за огрев за предстоящия отоплителен сезон, каза кметът д-р Мадлена Бояджиева.

За мен като кмет е изключително важно населението да бъде задоволено с дърва през идващия сезон още повече, че тази година е по-особена от предходните, защото сме в период на инфлация и енергийна криза. Хората се насочват към финансово по-икономични варианти, а в конкретния случай това са дървата, отбеляза д-р Бояджиева.

Вие знаете, че Общината води активна социална политика спрямо населението и винаги се отделят определени количества от общинските гори за задоволяване на тази нужда на населението, отбеляза кметът. Тя уточни, че с Решение на ОбС – Тетевен са определени цените за добива до временен склад и цената, на която ще се продава на населението. Кметът подчерта, че тези цени са социално ориентирани и включват само преките разходи за добива и стойността на дървесината.

Както всяка година, така и тази Общински съвет – Тетевен одобри обема дървесина, за продажба по ценоразпис от общински горски територии през 2022г. До всички кметства в община Тетевен се изпратиха писма за изготвяне и представяне на списъци на жители желаещи да закупят дървесина по ценоразпис от общински горски територии. В деловодството на Общината постъпиха списъци, изготвени от кметовете на населени места и когато бяха разгледани, се установи, че заявените количества дървесина надвишават одобрените с Решение № 629/24.02.2022г. год. на ОбС-Тетевен, поради което кметът на Община Тетевен внесе предложение до Общинския съвет за увеличаване на обема на дървата за огрев. На последната сесия на ОбС-Тетевен се прие дървесината за населението от 2000 куб. м лежаща маса да се увеличи на 4500 куб. м, което е съобразено с исканията на гражданите.

Това е един проблем, който при нас от година на година става все по-болезнен и труден за решаване. Тази година в професионален план ме затрудни калкулирането на цените, които изчислих януари, защото към днешна дата те са променени и продължават да се променят, каза инж. Симеонов.

Обемът дървесина, който е заявен за добив от общинската гора, за да се предостави по ценоразпис на склад на населението, е 4422 куб. метра. Разпределени са по населени места по следния начин: град Тетевен – 110 заявления, село Рибарица 185заявления, Васильово – 31 заявления, Черни Вит – 112 заявления, Дивчовото – 9 заявления, Гложене – 7 заявления. Инж. Симеонов уточни, че по Закон на домакинство се отпускат до 10 куб. м.

Предстои обявяване на конкурс за добив. Това е мотива да се инициира тази среща. От три години се прави така, а повечето от Вас са участвали и знаят каква е процедурата, но понеже обемът е нараснал значително тази година, се налага ангажираност от Ваша страна, за да се реши този сериозно нарастващ социален проблем за осигуряване на отоплението на населението, каза още инж. Симеонов.

Представителите на фирмите за дърводобив споделиха своите проблеми, сред които са липсата на работници, убиване на животните пренасящи дървения материал, обявените ниски цени на пространствен кубик. Те отбелязаха още, че работниците вече искат по-голямо заплащане, защото работата е трудоемка, а цените на всичко вървят нагоре, което допълнително усложнява положението.

Друго изискване, което се постави от дърводобивните фирми бе за засилен последващ контрол на списъците с хората, желаещи дърва за огрев. От фирмите излязоха с предложение тези процедури да се правят в началото на годината, за да могат да се организират, както и поради факта, че дървата в този период са по-евтини.

Сега предстои Община Тетевен да проведе открит конкурс за възлагане на добива на заявените количества дърва за огрев.

Реклама