Въвеждат временни противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Ловеч

Реклама

Въвеждат се  временни противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Ловеч за срок от 23.07.2022 г. до 20.08.2022 г.. Това става ясно от Заповед на д-р Росица Милчева, директор на РЗИ – Ловеч.Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, дрогерии, специализирани институции за предоставяне па социални услуга и в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба. Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, където има голямо струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м;

Заповед на д-р Росица Милчева, директор на РЗИ – Ловеч :

На основание чл.63, ал.11 и ал. 14 от Закона за здравето, във връзка с чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие с новия Национален оперативен план за справяне е пандемията от COVID-19, приет с Решение на Министерския съвет на

Реклама

Р. България № 474 от 14 юли 2022 година, съгласувано с Главния държавен здравен инспектор и преминаване на област Ловеч в етап 1 на Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 и с цел ограничаване разпространението на заболяването

НАРЕЖДАМ:

I.  Въвеждам временни противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Ловеч за срок от 23-07-2022 г. до 20-08-2022 г., както следва:

  1. Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, дрогерии, специализирани институции за предоставяне па социални услуга и в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в приложение №1;
  2. Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, където има голямо струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м;
  3. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а)   редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, по Приложение № 2,

б)   недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други),

в)   инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 3 и осигуряване на сапун , вода и дезинфектант,

4. При възможност и по преценка да се създаде работа в дистанционна форма (надомна работа и/или работа от разстояние);

5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да осигурят дезинфектант за ръце на входа на обекта;

6. Провеждане на засилен сутрешен филтьр в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести;

7. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

II. Горепосочените противоепидемични мерки по настоящата заповед могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на обл. Ловеч или при промени в мерките, по разпореждане на Министерството на здравеопазването на Р. България (до преминаване в Етап 0 или 1 Етап 2).

Реклама