Ученици положиха грижи за новозалесена гора

Реклама

Учениците от НПГГСД ,,Сава Младенов“, СУ ,,Георги Бенковски“ и ПГСЕУ гр. Тетевен, заедно със служители от общинска администрация, служители Дейност ,,Управление и стопанисване на общински гори“ и представители от ТП ДГС – Тетевен извършиха дейности по отглеждане на залесена общинска гора.

Дейността „Да продължим започнатото“ е заложена в „Годишен план за младежта на община Тетевен – 2019“. Тя е в изпълнение на цел 5 – стимулиране гражданската активност и съпричастност на младите хора, както и участието им в местното самоуправление; развитие на междукултурния и международния диалог.

Целта на предвидената дейност е да се постигне устойчивост на започнатите през 2017 г. доброволчески инициативи за запазване на горското богатство. По време на залесителните кампании през миналата година с доброволното участие на ученици, служители на общински звена и граждани, бяха залесени 7 дка общинска гора в местността Мало Брязово – с. Дивчовото, общ. Тетевен. Днес, те бяха почистени и попълнени с нови 200 фиданки.

Реклама

Реклама