Проведе се тренировка на Щаба за защита при бедствия

Реклама

На 24 април 2019 г. в салона на Община Тетевен бе проведена тренировка на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на територията на общината.

Тренировката се проведе съгласно предварително утвърден график от Областния управител на област Ловеч – Ваня Събчева и в изпълнение на разпоредбите от Закона за защита при бедствия.

Темата бе „Действия на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия при възникване на пожар на територията на общината“, като същата бе съобразена с основните принципи на защитата при бедствия, определени от ЗЗБ и предварително съгласувана с оглед на особеностите на района и основната опасност, чието наличие обуславят големите горски територии. Направен бе разбор на действията на всички участници и изготвен протокол.

Реклама

На събитието присъстваха зам.-председателят на Щаба и зам.-кмет на Община Тетевен – Борис Врабевски, секретарят на Щаба – Ивайло Ангелов, членовете на щаба в лицето на ръководителите на РСПБЗН Тетевен, РУ Тетевен, ЧЕЗ АД – гр. Тетевен, ТП „Държавно горско стопанство Тетевен“, Доброволно формирование – гр. Тетевен, ВиК АД – Ловеч (район Тетевен), Спешен център за медицинска помощ – гр. Тетевен, кметове на кметства на територията на общината и експертен състав от общинска администрация.

Реклама