Щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия провери готовността на общини и институции за зимния сезон

Реклама

На заседание днес на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия бе проверена създадената от общините и институциите готовност за зимния сезон. Кметовете докладваха за организацията по планирането на защитата при бедствия и готовността на общинските щабове за действие при усложнена зимна обстановка, а ръководителите на институциите – за състоянието на структурите, за готовността на дежурните екипи и възможността им за съвместни действия.

За почистване на падналия сняг и опесъчаване на републиканските пътища на територията на Областно пътно управление (ОПУ) – Ловеч, са предвидени да участват 115 машини и автомобили. Изготвен е план за зимно поддържане на републиканските пътища с предвидени необходимите количества техническа сол, инертни материали и химически препарати. Предстои подписване на договор за поддържане на републиканските пътища на територията на ОПУ – Ловеч, след което ще се извърши проверка на техниката и доставка на материалите. Приключени са всички превантивни ремонти и няма да има обекти с въведена временна организация на движението.

В регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) има организация за подготовка на пожарните автомобили и техниката за работа през есенно-зимния сезон, създадени са условия за поддържане и експлоатация на техниката и сградния фонд в изправно състояние при ниски температури. Проверено е състоянието на комуникационните системи, всички районни служби разполагат с изправни средства за радиовръзка. Актуализирани са телефоните на длъжностните лица за участие в спасителни работи при зимни условия, както и данните за групите и лицата, включени в системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС-ДАКС, като тренировките през годината са извършени в пълен обем. РДПБЗН разполага с моторни триони във всички районни служби за оказване на помощ на пътноподдържащите фирми при разчистване на пътищата от паднали дървета и клони, както и моторна шейна за реагиране при нужда в заснежени терени.

Реклама

В областната дирекция на МВР са предвидени действия при обилни снеговалежи, снежни бури и заледявания като част от плана за действие при кризи, извънредни ситуации и за защита при бедствия. Създадена е организация съвместно с общинските администрации да се извършат огледи за състоянието на общинската улична и пътна инфраструктура, проведени са срещи на регионално ниво с представители на всички институции, имащи отношение към зимното поддържане, налице е координация и взаимодействие между всички структури на дирекцията. Изготвен е оперативен план за зимното поддържане на територията на ОПУ с варианти за действие при влошени метеорологични условия на ПП-I-4, ПП-I-3, II-35 и III-401 с обходни маршрути, схеми за временна организация на движението, места за разполагане на постоянни и временни КПП, отговорници за разставяне на временна сигнализация с пътни знаци, както и отговорници за осъществяване на контрол над участниците в движението, утвърден от АПИ и ОПУ.

Военно формирование 24480 – Ловеч, е в готовност за функциониране в зимни условия. В готовност да изпълняват нормално своите функции в условията на предстоящия зимен сезон са и в областната дирекция по безопасност на храните.

ВиК АД – Ловеч, има разработена програма за мероприятия, необходими да се извършат за нормалната експлоатация на ВиК мрежите и съоръженията при зимни условия. Актуализирани са съставите на аварийните групи, техниката, телефоните за връзка, дежурните по производствени поделения. Извършва се обучение на персонала за действия при усложнена или бедствена обстановка.

План-програма за подготовка на енергийните съоръжения за работа при зимни условия през 2022-2023 г. е действаща в „ЕРМ Запад“ ЕАД. Организирано е денонощно дежурство от аварийно-ремонтен персонал, снабден с необходимите инструменти, материали, автомобили, специализирана и свързочна техника. Поддържа се и резерв от материали в аварийни складове. Изпълняват се графици с обем и срокове за провеждане на мероприятията по подготовка на съоръженията за работа при зимни условия. Извършват се обходи и върхови ревизии на кабелните и въздушните електропроводи с отстраняване на възможни причини за аварии, почистват се трасетата на въздушните електропроводи и по мрежи ниско напрежение, трансформаторните постове, подобрява се състоянието на заземленията. Определени са съставът и разположението на аварийните групи по оперативни центрове, автомобилната обезпеченост, обемът поддържани съоръжения и лицата, отговорни за координация на действията със службите по бедствия и аварии. На горещи телефонни линии всеки абонат може да сигнализира за възникнали аварии по всяко време на денонощието – тел. 070010010.

Организация за работа при зимни условия е създадена в лечебните заведения за болнична помощ и Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Ловеч, както и във филиалите в Троян, Тетевен, Луковит, Летница, Угърчин и Ябланица. В болниците имат разработени планове за защита при бедствия и подготовка за бърза евакуация на пострадали и болни. Разработени са графици на екипи на разположение и организиране на денонощни дежурства при усложнена зимна обстановка. Всички лечебни заведения имат готовност за вътрешно преструктуриране на легловия фонд при необходимост. Поддържат се резерви от медикаменти, консумативи и дезинфектанти, кислород. Организирано е аварийно захранване. Взети са мерки за безпроблемно функциониране на автомобилите и медицинската апаратура.

В ЦСМП – Ловеч, са осигурени пълни екипи за дежурство с опция за допълнителни. Екипите по филиали са окомплектовани с реанимационна апаратура и достатъчно медикаменти и медицински консумативи, като е осигурен и резерв. Всички санитарни автомобили са окомплектовани. ЦСМП – Ловеч, е обезпечен със санитарни автомобили с повишена проходимост при труднодостъпни места. Актуализиран е планът при бедствия и за действие в предепидемична и епидемична обстановка при инфекциозни заболявания. Съвместно с лечебните заведения е организирано при нужда предварително транспортиране и временно настаняване на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа, родилки, тежко болни.

Координацията и взаимодействието между здравните и лечебни заведения на територията на област Ловеч се осъществява чрез Регионалната здравна инспекция.

В общините също е създадена необходимата организация за поддържане на общинската пътна и улична мрежа. Община Ловеч е сключила договори за зимното поддържане на улиците в града и за пътищата на територията на общината. Община Угърчин е избрала изпълнител за поддържане на общинските пътища и снегопочистване на уличната мрежа. В процедура по Закона за обществените поръчки е община Тетевен. Всички останали общини са пред подписване на договори за зимно почистване, като в Троян снегопочистването на уличната мрежа ще се извършва от общинско предприятие, в населените места от община Летница – също със собствена техника, оборудвана с необходимите принадлежности и горива.

Общините са създали организация и за снабдяване на населението със стоки и услуги от първа необходимост при тежка зимна обстановка, както и за работата на здравните и учебните заведения.

Създадената организация, взаимодействие и обмен на информация между общините и институциите са предпоставка в област Ловеч да се осигури нормалното функциониране на всички елементи на критичната инфраструктура през предстоящия зимен сезон, е заключението от заседанието на щаба. Докладът с обобщените констатации ще бъде изпратен на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Реклама