Д-р Мадлена Бояджиева се срещна с ученици от НПГГСД „Сава Младенов“, провеждащи дуалното си обучение в общинска администрация

Реклама

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, се срещна с учениците от НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен, които провеждат своето дуално обучение в дейност „Управление и стопанисване на общинските гори /УСОГ/“ в Общинска администрация – Тетевен.

Д-р Бояджиева приветства учениците, като отбеляза, че тази форма на обучение е създадена с голямо желание. Тя каза още, че Община Тетевен е сред първите Общини, работещи по дуалната система и се надява това да продължи и в бъдеще.

Учениците споделиха, че се чувстват добре, работата им харесва и вече почти два месеца провеждат своята практика. Те допълниха, че им се обръща внимание и наставниците им откликват при нужда или при появили се въпроси и трудности.

Реклама

Обучението чрез работа (дуална система на обучение) е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор между един или няколко работодатели и институция в системата на професионалното образование и обучение.

Община Тетевен и НПГГСД „Сава Младенов“ са официални партньори в реализирането на дуално обучение, което да осигури на учениците практически знания и умения по изучаваните специалности и да се адаптират по-лесно към работната среда след завършване на училище.

Въз основа на това, през учебната 2022/2023 година Община Тетевен е работодател на 7 учащи се в специалност „Горско стопанство и дърводобив“, професия „Техник-лесовъд“. Учениците са назначени на работа в дейност „Управление и стопанисване на общинските гори“, на длъжност – „Специалист лесовъдство“.

Срокът на договора е до 31.07.2023 г., а трудовото възнаграждение е от бюджета на Община Тетевен – за ХІ клас – не по-малко от два пъти, а за ХІІ клас – не по-малко от три пъти, максималния размер на месечната стипендия. Практическите занятия се осъществяват 2 пъти седмично по 7 часа в рамките на учебната година, а за периода 01.07. – 31.07.2023 година е 21 работни дни със 7-часов работен ден.

Ако даден ученик се справя добре и бързо навлиза в спецификата на работа, сработи се с колегите и т.н. той има реален шанс да продължи работа в общинска администрация веднага след своето завършване.

Реклама