В Тетевен бе представен международен научен проект за опазване и възстановяване на горското биоразнообразие в Европа

Реклама

На 14 декември в салона на Община Тетевен се проведе първа работна среща на заинтересованите страни по международния проект: „Подкрепа за вземане на решения за политиката и управлението на опазване и възстановяване на горското биоразнообразие в Европа: компромиси и полезни взаимодействия във връзката между горите, биологичното разнообразие, климата и водите (BIOCONSENT)“. Той е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по програма BiodivRestore на ERA-NET, а обект на проучване са Общините Тетевен и Велинград.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, поздрави присъстващите и откри срещата. Тя отбеляза, че е изключително радостна от факта, че ръководителят на проекта – проф. д-р Иван Палигоров, се е спрял именно на община Тетевен като обект на изследване.

Водещ на събитието бе инж. Цветомир Симеонов – ръководител дейност „Управление и стопанисване на общинските гори“ при Община Тетевен, а сред участниците бяха кметове на кметства и кметски наместници, представители на РИОСВ – Плевен, РДГ – Ловеч, ТП ДГС – Тетевен, служители на общинска администрация и др.

Реклама

Лесотехническият университет и партньорите по проекта – университети и институти от Германия, Швеция, Австрия, Испания и Финландия, са провокирани да работят по темата, защото биологичното разнообразие е под нарастваща заплаха въпреки амбициозните политики и цели за опазване на природата на глобално равнище и на равнище ЕС. Намаляването на биологичното разнообразие и деградацията на екосистемите продължават с тревожни темпове, особено в горските екосистеми, които приютяват 80% от сухоземното биологично разнообразие по света.

Амбициозните цели за опазване и възстановяване не са достатъчни, за да променят настоящата тенденция. Съществуват силни социално-екологични и политически зависимости, отнасящи се до биологичното разнообразие, горите, климата и водите. Това предполага съгласувани действия и политики на международно, национално и местно ниво.

Собствениците на гори, мениджърите, ползвателите и другите заинтересовани лица са под влияние на разнородни фактори и са принудени да правят компромиси между различните политически и управленски цели в условия на несигурност.

Основният принос на проекта BIOCONSENT е в подкрепа при вземане на решения за опазването и възстановяването на горското разнообразие в Европа под формата на знания, методи за прогнозиране ефекта от въвеждане на алтернативни политики, инструменти за моделиране на количествения израз на резултатите от прилагане на алтернативни управленски форми и препоръки за политики.

Целта, която екипът от ЛТУ под ръководството на проф. д-р Иван Палигиров и консорциумът от университети си поставят, е да се справят с тези пропуски чрез разработването и предоставянето на подкрепа за вземане на решения, която ще позволи постигането на целите на ЕС и Целите за устойчивото развитие по отношение на биоразнообразието.

Работата по проекта ще бъде своеобразно продължение на изследванията по проект „Интегрирано, ориентирано към бъдещето управление на горските ландшафти в Европа“ (INTEGRAL), завършен през 2015 г.

Екипът по проекта се надява да получи подкрепа и съдействие за работа заедно с всички заинтересовани страни на територията на община Тетевен. Предвижда се провеждане на поредица от работни срещи със заинтересованите страни, както и тематични срещи с представители на РДГ, ДГС и УСОГ, със собственици на гори или техни представители, с представители на заинтересованите институции и др.

Горите и ресурсите от тях осигуряват съществен дял от бита и поминъка на жителите от община Тетевен. Всички имаме обща отговорност за по-доброто бъдеще на региона, като се осигури опазването и възстановяването на биоразнообразието на горите, намаляване влиянието върху измененията в климата, подобряване качеството на водата и въздуха и осигуряване на устойчиво и многофункционално използване на горите в интерес на обществото.

Реклама