В Тетевен се проведе работната среща във връзка с осъществяването на държавния план-прием за учебната 2023/2024 г.

Реклама

В края на изминалата седмица в салона на Общинска администрация – Тетевен, се проведе работната среща във връзка с осъществяването на държавния план-прием за учебната 2023/2024 г. в средните училища на община Тетевен. Инициативата е включена в Годишния план за младежта, стратегическа цел 1: „Създаване на благоприятна и подкрепяща среда за качествено образование и професионална реализация на младите хора в общината“ и се провежда съвместно с РУО на МОН, гр. Ловеч.    

Работната среща бе открита от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, а на нея присъстваха зам.-кметът Борис Врабевски, гл. експерт „Образование“ при Община Тетевен – Петя Вълова, г-жа Иваничка Буровска – началник РУО на МОН, гр. Ловеч, г-жа Даниела Йотова – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО на МОН, гр. Ловеч, г-н Христо Христов – директор на Дирекция „Бюро по труда“, гр. Тетевен.

Сред присъстващите бяха още г-жа Маринела Маркова – директор на СУ „Георги Бенковски“, гр. Тетевен, г-жа Златина Каталиева – директор на НПГГСД „Сава Младенов“, гр. Тетевен, г-жа Йочка Вълчева – директор на Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги, гр. Тетевен и управители на фирми и учреждения – инж. Тихомир Тихолов – управител на фирма „Слайт“ ЕООД, г-н Дочо Дочев – ръководител на „ДГС – Тетевен“, г-н Георги Димитров – управител на фирма „Брента“ ЕООД и собственик на вила „Арборетум“, г-н Цветелин Велев – управител на фирма „ИВИ 2008“ ЕООД и г-жа Палмина Въчева – управител на фирма „Четпром“ ООД. Свои становища по отношение потребностите от кадри бяха заявени и от фирми „Камакс“ ООД, „Мотормакс“ ЕООД, „Хармония ТМ“ АД.

Реклама

На срещата бяха споделени данни от направените анализи за интереса към професионално образование в средните училища на общината. Беше отчетено, че за учебната 2022 / 2023 години от общо 169 ученици, завършили VII клас, останали да се обучават в община Тетевен са 134 ученици. През учебната 2022/2023 г. в професионални и профилирани паралелки в средните училища в гр. Тетевен се обучават 701 ученика. Обсъдиха се потребностите на бизнеса и възможностите за реализацията на учениците в местни фирми.

В последните години се забелязва устойчива тенденция на запазване на утвърдените в общината профилирани и професионални паралелки, като резултат от създадените възможности за осигуряване на заетост на придобилите степен на професионална квалификация, като принос в това има и дуалното обучение в двете професионални гимназии – НПГГСД и ПГ по СЕУ.

Инициативата имаше за цел обективно определяне на държавния план-прием за следващата учебна година с оглед кадровите потребности на местните фирми и възможностите, които те създават за професионална реализация на завършилите средно образование.

Реклама