Проведе се заседание на Консултативния съвет по въпросите на младежта

Реклама

На 4 януари се проведе заседание на Консултативния съвет по въпросите на младежта при Община Тетевен, което бе свикано от председателя на съвета – д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Тетевен.

Д-р Бояджиева приветства присъстващите и ги поздрави по случай новата 2023 година. Тя представи точките от дневния ред, а именно приемането на Проекта на годишния План за младежта за 2023 г. и отчета на плана за изминалата 2022 г.

Ще разчитаме на Вашата подкрепа, идеи и инициативност за осъществяване на заложените инициативи, каза д-р Бояджиева. Тя добави още, че в плана са включени интересни, полезни и образователни дейности, а очакванията й са те да привлекат вниманието на по-голям брой млади хора.

Реклама

В представянето на отчета за 2022 г. бяха избрани множество дейности, в който младежи са взели активно участие. Голяма част от тях са били заложени в Културната, Спортната и Туристическата програма на Община Тетевен, както и в традиционните прояви за залесяване на гората, кампании за почистване на природата, обществени места и др.

Като част от дейностите за 2022г. ученици от средните училища в Тетевен посетиха парк „Мини България“ и Природонаучен музей, гр. София. Ученици от прогимназиална степен посетиха и местни фирми с цел запознаване с дейността им и възможности за бъдеща професионална реализация. През изминалата година младежи се включиха и в редица инициативи като – „Млад кмет за един ден“, в традиционният Коледен базар, в празника на град Тетевен, в отбелязването на различни международни, регионални и национални дни и др.

В отчета бе посочена и работата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ и на други институции, които насърчават здравословния начин на живот при младите хора, превенция на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и наркотични вещества и т.н.

Проектът на Общинския план за младежта за 2023 г. също бе представен на членовете на съвета, с включените дейности, инициативите и мероприятия. Планът определя целите и приоритетите на общинската политика за младежта, както и финансовите ресурси за неговата реализация, в съответствие с Националната стратегия за младежта.

Планът е фокусиран върху следните приоритети: Приоритет 1: Насърчаване на неформалното обучение, Приоритет 2: Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs), Приоритет 3: Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора, Приоритет 4: Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб, Приоритет 5: Свързаност, толерантност и европейска принадлежност, Приоритет 6: Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот, Приоритет 7: Насърчаване на културата и творчеството сред младите.

Част от дейностите за 2023 г. включват – Образователни, културни и спортно – развлекателни прояви, екскурзии с учебна цел, чествания на международни, регионални и национални празници, прояви, насърчаващи креативността, индивидуалността и творческото мислене на младите хора, организиране на младежка трудова борса за завършващи средно и висше образование и др.

Целите, заложени в Общинския план за младежта, са свързани с подобряване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност и повишаване на ролята на младите хора в превенция на престъпността.

След представянето и обсъждането на двете точки, те бяха приети с мнозинство. Предстои годишният План за младежта за 2023 да бъде одобрен от ОбС – Тетевен.

Реклама