Проведе се заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Тетевен

Реклама

На 27 януари се проведе заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Тетевен, на което бе разгледан и приет Годишният план за намаляване на риска от бедствия и организиране на дейностите за защита на населението при бедствия и аварии през 2023 г.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, откри срещата и благодари на всички за проявената отговорност и ангажираност към работата на съвета.

Кметът отбеляза още, че приемането на плана има за цел да постигне правилно функциониране на системата за защита при бедствия, чрез създаване на по-добра координация и разпределение на отговорностите по изпълнението на дейностите, свързани с превенцията, готовността, реакцията и възстановяването при бедствия, с по-активно участие на всички заинтересовани страни на национално, регионално и местно ниво.

Реклама

Плана не е константа и може да бъде променян във времето, каза зам.-кметът Борис Врабевски. Той допълни, че ще се разчита на кметовете по населени места своевременно да подават сигнали, по които да бъдат взети бързи и адекватни действия.

Годишният план за намаляване на риска от бедствия и организиране на дейностите за защита на населението при бедствия и аварии за 2023г. има за цел да създаде ефективна организация в Община Тетевен за осигуряване защитата на населението, инфраструктурата и националното стопанство при възникване на бедствия. Чрез него се цели още да се осигури организирането и контрола на превантивна дейност, с оглед недопускане и намаляване на последиците от бедствия, както и да се улесни управлението на процесите за подпомагане и възстановяване при бедствия.

Планът предвижда и повишаването на подготвеността на институциите и населението за защита и самозащита при бедствия, осигуряване на готовността на органите на управление в общината и населението за поведение и ефективни действия за защита и помощ в засегнатите райони от бедствени ситуации, организация, координация и ръководство на звена, службите и структурите на Единната спасителна система (ЕСС) при подготовката за реагиране при бедствия и при необходимост за провеждане едновременно на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) от две или повече нейни части и др.

С реализирането на Годишния план и конкретните дейности, заложени в него, рискът от идентифицираните съществени опасности за общината ще бъде намален или ликвидиран. Това от своя страна ще доведе до намаляване броя на потенциално застрашени или пострадали хора, минимизиране на здравния и екологичния риск, запазване целостта на инфраструктурата, понижаване загубите за културното и историческо наследство и т.н.

На заседанието присъстваха още зам.-кметът – Красимир Красимиров, ст. експерт ССИ, ОМП, МИС и БК в Община Тетевен – Петър Кавалски, началникът на РСПБЗН – Тетевен – гл. инсп. Николай Христов, директорът на МБАЛ – Тетевен – Михаил Николовски, началникът на РУ Тетевен – гл. инспектор Илия Нешев, кметове на кметства и кметски наместници, представител на ВиК и др.

Реклама