Комисията по заетостта съгласува държавния план-прием в област Ловеч

Реклама

Една нова паралелка предвижда предложението за държавен план-прием в Ловешка област за учебната 2023/2024 г., което беше съгласувано на заседание днес на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие.

Заявени бяха 46 паралелки в 8 клас от училищата в областта. Специалностите и профилите, които се предлагат ,са съобразени с икономическото развитие на съответната община, необходимостта от кадри на пазара на труда. Всички постъпили предложения са съгласувани с кметовете на общини и съобразени с броя на учениците, завършващи 7 клас в областта, който е 1098.

Новата паралелка е заявена от СУ „Св. Климент Охридски“ в Ловеч. Специалността е  „Графичен дизайн“. За откриването й е направена експертна оценка дали отговаря на условията – необходима материално-техническа база и обезпеченост на специалисти.

Реклама

Миналата година за 8 клас бяха утвърдени 45 паралелки, но една не се реализира поради липса на желаещи ученици. Само двама бяха пожелалите да кандидатстват за специалност „Производство и организация на хотелиерството“ в СУ „Васил Левски“ в Априлци. Очакванията за следващата учебна година са паралелката да бъде реализирана.

„Всяка година имаме процент ученици, които трябва да бъдат насочени към професионални гимназии и STEM профили и професии. В Ловешка област има 33 професионални и 13 профилирани паралелки. Процентът ученици, които ще бъдат обхванати в професионалните паралелки, е 71,88 при зададена целева стойност 66,16“, каза д-р Иваничка Буровска, началник на Регионалното управление на образованието.

От всички паралелки 26 са със STEM профили и специалности, или 56,57 процента от учениците, което е над зададените стойности.

Предстои предложението за държавния план-прием в Ловешка област да бъде одобрено от Министерството на образованието и науката.

Реклама