Национално допитване във връзка с изготвяне на проект на наредба за специфичните изисквания при производство на малки количества храни в домашни условия

Реклама

Производството и продажбата на малки количества храни в домашни условия има голямо значение за опазване на гастрономическото богатство на страната и отделните региони.

По инициатива на общини, местни производители на домашни храни, земеделски производители и сдружения Министерство на земеделието разработва проект на Наредба за специфичните изисквания при производство на малки количества храни в домашни условия. Целта е чрез законовото регламентиране на тази дейност, да се стимулира производството на храна в домашни услови, въведе облекчен режим на предлагане и продажба и гарантира контрола по отношение безопасността на произведените в домашни условия храни.

В тази връзка Министерство на земеделието е обявило НАЦИОНАЛНО ДОПИТВАНЕ, в което могат да се включат всички заинтересовани производители на храна в домашни условия. Допитването е във връзка с установяване приблизителния обхват и брой на желаещите да осъществяват дейност за производство на храна в домашни условия.

Реклама

За изпращането на необходимата информация е създаден линк към сайта на МЗ- https://tinyurl.com/BGdomhrani. Линкът може да бъде намерен на сайта на МЗ- Политики и програми-Политики и стратегии-Политики по агрохранителната верига-Рамкова програма за местни традиционни и регионални традиционни продукти за периода 2022-2032 г. Информацията следва да бъде подадена в срок до 31.03.2023 г.

Отправяме покана към всички производители на храна в домашни условия и всички други заинтересовани лица да се включат в националното допитване, като изпратят съответната информация. За съдействие по осъществяване достъп и изпращане на информацията, може да се обръщате към Ива Георгиева, Главен експерт ССП в Община Тетевен, тел. 067 52200, вътр.120.

Като община с богато кулинарно наследство и съхранени традиции в приготвяне на характерни местни храни, сме заинтересовани държавата да регламентира този вид дейност по начин, който да позволи стимулирането на производството на храна в домашни условия и нейното предлагане на пазара.

Реклама