Община Тетевен и Лесотехническият университет подписаха нов договор за провеждане на кандидат-инженерни стажове на студенти от специалност „Горско стопанство“

Реклама

През изминалата седмица, Община Тетевен и Лесотехнически университет (ЛТУ) – София подписаха едногодишен договор за провеждане на кандидат-инженерен стаж на студенти от специалност „Горско стопанство“ в Община Тетевен. Такъв договор бе подписан и през 2021 г., а както тогава, така и сега целта е затвърждаване на познанията и придобиване на практически умения от студентите за бъдещата им работа.

Кандидат-инженерният стаж е с продължителност шест работни седмици и се провежда в два периода – за редовно обучение – втората половина на месец март и месец април и задочно обучение – от месец юни до месец септември. Той е насочен към студенти с образователно квалификационна степен „бакалавър“, в дейност „Управление и стопанисване на общински гори“.

Факултетът по „Горско стопанство“ (ФГС) при ЛТУ подготвя „Програма за кандидат-инженерен стаж“ и представя списъците на студентите на Община Тетевен за съгласуване. От своя страна, Общината се задължава да осигури – условия за безопасна работа, съгласно нормативната уредба, съдействие за изпълнение на програмата, контрол върху трудовата дисциплина и съдействие при приемане на отчет за проведения стаж.

Реклама

След приключване на стажа всеки студент представя и защитава писмен отчет пред ръководител дейности „Управление и стопанисване на общински гори /УСОГ/“ в Община Тетевен или упълномощен от него служител. Въз основа на защитата на отчета се изготвя атестат с броя на отработените дни и се поставя оценка за работата на стажанта.

Реклама