Язовирите и съоръженията към тях в област Ловеч имат готовност за безопасна експлоатация

Реклама

Язовирите и съоръженията към тях на територията на област Ловеч имат готовност за безопасна експлоатация при спазване на разпоредбите на Закона за водите и поднормативните актове към него, както и при изпълнение на дадените преписания в поставените срокове. Това е констатацията на междуведомствената комисия, назначена със заповед на областния управител за извършване на проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите.

Проверени са през май и юни 42 язовира и отводящи дерета до 500 метра след язовирната стена на територията на осемте общини от областта. Докладът за резултатите от проверката сочи, че в четири общини – Априлци, Летница, Луковит и Ябланица, е създадена добра организация и са реализирани мерки и действия за поддръжка и стопанисване на язовирите и съоръженията към тях, а в останалите четири – Ловеч, Троян, Тетевен и Угърчин, е необходимо собствениците да предприемат мерки и действия за поддръжка в сроковете, посочени в протоколите за всеки обект.

Установено е, че като цяло състоянието на язовирите се е подобрило след дадените през пролетта на 2022 г. предписания, назначени са оператори на основание Закона за водите. Предоставени са данни за параметрите на язовирната стена и облекчителните съоръжения (дължина и височина на стената, водно количество на основния изпускател и преливника, водосборна област на язовира, завирен обем). На някои обаче не се осъществяват в пълен обем ремонт, поддръжка и техническа експлоатация на съоръженията.

Реклама

Направените констатации за язовирните стени са отразени в протоколите на комисията, те са предоставени на собствениците за изпълнение на предписанията. Сред тях са почистване на храстовидна и дървесна растителност по въздушния, водния откос и отводящите дерета до 500 метра след язовирната стена.

Реклама