Регионалният съвет по горите и дивеча: За да решим проблема с мечките, са нужни спешни и превантивни мерки на национално ниво

Реклама

Регионалният съвет по опазване на горите, дивеча и рибата на заседание днес поиска провеждане на дискусия на национално ниво с участието на Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по горите и Националното сдружение на общините, на която да бъде намерено решение с дълготраен ефект по проблема с мечките.

Както вече е известно, многобройни са сигналите за поява на кафяви мечки в населените места на общините Априлци и Троян, както и в някои ловешки села. Животните постоянно сменят местообитанието си и слизат все по-близо до населените места и не изпитват респект от хората, които пък са доста изплашени. Буквално от вчера е поредният случай от Априлци, при който мечка влязла с малко мече в двора на къща. А преди две седмици в троянското село Добродан така наречената габровска мечка се затворила в обор и извеждането й оттам било изключително трудно и продължително.

Осъзнавам сериозността на положението, затова областната администрация ще предприеме навременни действия, които да имат и последващо решение, коментира областният управител Виктор Стойчев.

Реклама

По време на разискванията кметове и представители на горските стопанства поискаха спешни и превативни мерки. Да бъде създадена адекватна стратегия и план за управление, стопанисване и регулиране на вида кафява мечка съобразно нормативната уредба, която да не остане на хартия, а да бъде реално действаща. Да се изготви методика за установяване на числеността на кафявата мечка и измерване на плътността й на единица площ. Според доц. д-р Христо Михайлов от Лесотехническия университет в София е вероятно вече да е наситена плътността, от което следва и саморазселването, а оттам и конфликтите. Той обяви, че катедрата му „Ловно стопанство“ може да се ангажира с мониторинг по отношение на плътността и популационните показатели. Нови взаимоотношения, структурни промени и ново законодателство препоръча и специалистът по мечките Райчо Гънчев, автор на единствения у нас фундаментален труд „Биология, етология и стопанисване на кафявата мечка в Стара планина“.

Коментиран бе и опитът на Словения, Словакия и Хърватска, където е въведен режим на регулация, затова специалистите се обединиха около тезата и България да поеме пътя към цивилизованото превантивно регулиране на мечката, без което проблемът ще се разраства и в следващите години ще стане тенденция. Упояването, маркирането и преместването, като начин на стопанисване на мечките в момента, бяха определени като неработещо решение – въпросът тук е какво ще стане, когато малките сега екземпляри, които не проявяват страх от хората, израснат като зрели и натрупат телесна маса и започнат да слизат все по-надолу в търсене на жизнена среда за пребиваване и прехрана.

Според директора на Държавното ловно стопанство „Русалка“ в Априлци инж. Добромир Нейков целта е да се постигне задължително осигуряване на безопасността, живота и здравето на хората, както и опазване, съхранение и защита на кафявата мечка като вид по Закона за биологичното разнообразие. Наложително на този етап е местното население да бъде запознато с реалната ситуация и нужните за предприемане действия, така че да се минимизират рисковете. Още повече че само наесен, когато в градините и дворовете в населените места вече ще има селскостопанска продукция, проблемът може да се задълбочи.

На заседанието си Регионалният съвет по опазване на горите, дивеча и рибата обсъди и отчета на Регионалната дирекция по горите (РДГ) за дейностите по контрол и охрана на горските територии в област Ловеч за първите шест месеца на годината, както и планираните и изпълнени противопожарни мероприятия.

Дейността по контрола на РДГ е организирана от 6 екипа и 14 горски инспектори. Извършени са общо 5713 проверки, като 524 са на обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина, 708 на обекти за добив на дървесина, 2088 на превозни средства, проверени са 258 ловци и 274 риболовци, както и 1861 други физически лица по населени места. По тези проверки са съставени 24 констативни протокола на неизвестен нарушител, 57 на известен, но без акт за административно нарушение, за 97 разкрити нарушения са съставени актове.

Общо актовете за установяване на административно нарушение са 362 – 358 по Закона за горите и 4 по Закона за лова и опазване на дивеча. Издадени са 274 наказателни постановления, включително и за предходен отчетен период, влезли в сила са 238, изпратени за принудително изпълнение на НАП са 196.

По отношение на противопожарните мероприятия за 2023 г. към вчерашна дата планираното поддържане на минерализованите ивици е изпълнено на 74%, а изграждането на нови просеки и поддържането на съществуващите – на 48%.

Обърнато бе внимание, че след продължителните дъждове тревната растителност е изключително избуяла, което в съчетание с високите температури сега е предпоставка на възникване на пожари. Затова от РДГ призоваха за изключителна бдителност.

Реклама