Община Тетевен с бюджет от 32 670 732 лв. за 2023 г.

Реклама

От заложените средства в инвестиционната програма – 50% от капиталовите разходи, без целево предоставените, са насочени за селата в общината.

ОбС – Тетевен прие внесения от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, проектобюджет за 2023 г., който е в размер на 32 670 732 лв. или с 4 446 812 лв. повече от миналогодишния.

За втора поредна година бюджетът се приема със закъснение, което затруднява работата както на нашата, така и на всички останали общини, каза д-р Бояджиева по време на обсъждането на точката.

Тя отбеляза, че запазването на бюджетната устойчивост на общината е първостепенна задача, която изисква прилагането на правилна финансова политика, обоснована на принципите на добро управление.

Реклама

С бюджет 2023 г. са осигурени средства за всички сфери, като неговата основна цел е запазване обема на предоставяните публични услуги, повишаване и подобряване на тяхното качество чрез по-добра организация, финансова стабилност на общината, запазване размера на местните данъци и такса ”Битови отпадъци”, създаване на благоприятни условия за развитие на местната икономика, използване на външни източници за подобряване на инфраструктурата в града и населените места на общината., подчерта кметът.

Приходите за държавни дейности за 2023 г. са в размер на 20 342 232 лв., а тези за местни дейности са 12 328 500 лв.

Собствените приходи на Общината възлизат на 6 168 850 лв. От тях данъчните приходи са 1 532 100 лв., като най-голям дял заемат данък върху превозните средства/750 хил. лв./ и данък върху недвижимите имоти/510 хил. лв./.

Неданъчните приходи са в размер на 4 636 750 лв., като тук най-голям дял заемат общинските такси /2 862 540 лв./, следвани от приходи и доходи от собственост /1 515 910 лв./.

С оглед на водената целенасочената политика се наблюдава тенденция на нарастване на собствените приходи на Общината през последните години.

В разходната част, основен приоритет за Общината остава образованието, което е с най-голям дял – 14 490 635 лв. /44%/, след това е функция ЖСТР и БКС – 5 953 659 лв. /18%/, функция „Общи държавни служби“ – 3 793 353 лв. /12%/, „Социални дейности“ – 3 015 476 лв. /8%/ и т.н.

По отношение на инвестиционната програма за 2023 г. са заложени 6 957 124 лв. в т.ч.: разчетени разходи за инвестиции от общинския бюджет – 4 303 688 лв. и капиталови разходи, финансирани от ЕС – 2 653 436 лв.

В инвестиционната програма са включени:

 • Основен ремонт на приоритетни улици, след оценка на тяхното състояние и предложенията на кметовете на населените места и населението;
 • Изграждане и основен ремонт на водопроводната и канализационна инфраструктура;
 • Обекти, насочени към подобряване на жизнената среда;
 • Други обекти, за които са нужни неотложни основни ремонти;
 • Инвестиционни разходи в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности;
 • Преходни обекти от предходните години;
 • Средства за капиталови разходи по проектите по оперативните програми към ЕС.

От заложените средства в инвестиционната програма – 50% от капиталовите разходи, без целево предоставените, са насочени за селата в общината, каза още д-р Бояджиева.

По-важни инфраструктурни обекти, които се реализират през 2023 г. са:

 • Реконструкция, основен ремонт и обновяване на търговското пространство на Общински пазар в гр. Тетевен;
 • Реконструкция на ул. „Петко Страшния“;
 • Реконструкция на водопроводната мрежа по индикативни улици (в района на ул. „Братя Цакови“ – етап 1);
 • Основен ремонт на тротоарната настилка на ул. „Братя Цакови“ и ул. „Илия Темелски“;
 • Основен ремонт на „Спортно-развлекателен център“ гр. Тетевен, обновяване на игрища за тенис на корт, волейбол и фитнес на открито;
 • Преасфалтиране на ул. „Трети март“ в гр. Тетевен;
 • Разширяване на съществуваща кухня-майка на звено СУ-ДСП;
 • За асфалтиране на улици в населените места на общината са заложени средства в размер на 442 955 лв.

Усилията на всички нас трябва да бъдат насочени към повишаване на собствените приходи на общината, увеличаване събираемостта на данъчните приходи. В условията на тази непредсказуема среда ще се стремим към ефективно, ефикасно и икономично използване на публичните ресурси, завърши кметът.

Реклама