Проведе се семинар и практическа тренировка на тема „Защита при ядрена и радиационна авария“

Реклама

На 13-ти септември в салона на Община Тетевен се проведе семинар и практическа тренировка на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия на Община Тетевен на тема „Защита при ядрена и радиационна авария“.

Срещата бе открита от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, а на нея присъстваха още: зам.-кмета Борис Врабевски, началника на местната пожарна – инж. Николай Христов, инспектор Генади Цанков – ЗН в РДПБЗН – Ловеч, ст. експерт ССИ, ОМП, МИС и БК в Община Тетевен – Петър Кавалски, кметове на населени места и служители от администрацията.

Семинарната част представи инсп. Цанков, който обясни, че опасност от радиоактивно замърсяване може да възникне вследствие на радиационна авария, трансграничен пренос или при нарушаване мерките за безопасност при работа с източници на йонизиращи лъчения.

Реклама

Коментирани бяха и въпросите, свързани със сигурността на атомните централи, които имат първостепенно значение. Спрямо тях се извършва непрекъснат радиационен контрол и се предприемат изключително строги превантивни мерки за недопускане на аварийна опасност.

Бяха представени и основните защитни мерки и начини на действие при ядрена или радиационна авария като укриване на населението в скривалища или противорадиационни укрития, йодна профилактика, използване на индивидуални средства за защита, деконтаминация и допълнителни изисквания към общата и лична хигиена, защита на водоизточниците и водоснабдителните системи и др.

Наблегна се и на мерките за защита и правилата за поведение на населението при повишена радиоактивност, които изискват спазване на лична хигиена, недопускане на замърсяване на жилищата, какво трябва да бъде поведението ни на открито и обработката на хранителните продукти.

Реклама