Кметът на Тетевен подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за ремонт на общинската улична мрежа и тротоарите в кв. Пеновото

Реклама

Днес кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, за финансиране на проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа и тротоари в сервитутното очертание на гр. Тетевен“.

Проектът е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Той е на стойност 1 632 968, 44 лева и е финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020.

В резултат изпълнение на дейностите по проекта през следващата календарна година ще бъде основно ремонтирана общинска улична мрежа (повече от 13 000.00 кв. м.) и ще бъдат изградени нови тротоари в сервитутното очертание на кв. Пеновото в гр. Тетевен, каза д-р Бояджиева.

Реклама

За определяне на строително-монтажните работи е разработен инвестиционен проект във фаза „технически проект“. Според технологията за възстановяване на настилката се предвижда фрезоване на съществуваща асфалтова настилка, полагане на битумен разлив, полагане на неплътен и плътен асфалтобетон, разваляне на съществуваща бетонова настилка, премахване на съществуващи и полагане на нови бетонови бордюри и др. В определени участъци се предвижда изпълнение на тротоари с асфалтова настилка и обща ширина 1,90 м.

Д-р Бояджиева допълни, че ще бъдат възстановени и подобрени транспортно-експлоатационните качества, носимоспособността на пътната конструкция и отводняването, а с изпълнението на проекта ще се подобрят и условията, удобството и безопасността на движението в квартала.

Реклама