Въвежда се режим на водоподаването за гр. Тетевен поради продължителното засушаване и силно намалелия дебит на водоизточниците в с. Рибарица

Реклама

Днес временно изпълняващият длъжността кмет на Община Тетевен – Борис Врабевски и кметът на с. Рибарица – Пенка Ганева, се запознаха на място с нивата на водоизточниците в района на водохващането в с. Рибарица, като бе установено, че продължителното засушаване е довело до силно намаляване на водните нива.

Проверката бе извършена във връзка с постъпило писмо от „ВиК“ АД Ловеч – за въвеждане на ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства, именно поради настъпилото засушаване.

След обсъждане на ситуацията между двете институции и на основание заповед на временно изпълняващия длъжността кмет на Община Тетевен – се определя временен режим на водоползването в град Тетевен за часовете от 12.30 ч. до 16.30 ч. през деня и от 22:30ч. до 06:30ч. през нощта, считано от 23.10.2023г., до възстановяване на водните количества.

Реклама

Реклама