Община Тетевен с нова социална услуга за ранно детско развитие

Реклама

На 30.09.2023г. Община Тетевен успешно приключи Процедура BG05M9OP001-2.004 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предоставяне на услуги за ранно детско развитие чрез реализиран проект на Министерство на труда и социалната политика. Проектът бе с наименование:„ Услуги за ранно детско развитие от Общностен център за деца и семейства – Тетевен ”.

Услугата Общностен център за деца и семейства /ОЦДС/ – гр. Тетевен, вече е държавно делегирана дейност със собствен бюджет, а неин доставчик е Община Тетевен. Целта е осигуряване на устойчивост на приключилия проект и развитие на социалните услуги за деца и семейства, живеещи на територията на общината.

ОЦДС е иновативна социална услуга в подкрепа на деца от 0 до 7 годишна възраст и техните семейства, като ще се предоставя от екип специалисти – ежедневно, почасово и мобилно, в зависимост от потребността.

Реклама

Услугата цели превенция на социалното изключване, намаляване на бедността чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и на бъдещи родители.

ОЦДС ще осъществява информиране и консултиране относно съществуващата мрежа от услуги и достъпната за родителите и за детето финансова подкрепа. Тя ще включва и консултация по проблеми, които възникват при ежедневната грижа за детето, родителските отговорности, както и семейните трудности, свързани с необходимостта от осигуряване на грижите за децата от 0 до 7 годишна възраст.

Като част от дейността на ОЦДС ще бъдат предоставени следните услуги:

  • Професионална помощ от екипа към родителите как да реагират по сензитивно подходящ начин на нуждите на детето;
  • Редовни посещения на мобилен екип в детските градини в населените места и по домовете на семействата с деца от 0 до 3 годишна възраст, с цел здравно консултиране от педиатър за осъществяване на мониторинг на грижите за децата и осигуряване на подкрепа за формиране и подобряване на уменията за грижа за децата;
  • Почасово отглеждане на деца в група „Семеен център“ от 0 до 3 годинки;
  • Групи за летни училища, създаващи условия за равен старт в училище;
  • Ранна диагностика и превенция на области на затруднения в детското развитие.
Реклама