Мадлена Бояджиева, кмет на Тетевен: Функциите на общините се развиват и изискват сериозни инвестиции в човешкия капитал

Реклама

Кметът на Тетевен бе един от лекторите в рамките на въвеждащата среща за общините от Северозападния район за планиране, която се провежда в Монтана

Цифровите технологии задълбочават сериозно разделението между поколенията в общинските администрации. Различията в степента на преквалификация и темповете, с които тя се извършва, също допринасят за задълбочаване на териториалните различия и по-сериозни последици за местното развитие. Трябва да признаем – липсва реален интерес към усъвършенстване и използване на възможностите на дигитализацията в административните процеси по места, подчерта кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева. Тя бе един от лекторите в рамките на въвеждащата среща за общините от Северозападния район за планиране, която се провежда в Монтана. Д-р Бояджиева говори за потенциала на човешкия капитал в общините и за важността на инвестициите в развитието на умения и ключови компетенции на кадрите. Общините трябва да променят начина си на действие спрямо иновациите – да действат проактивно и да тестват технологии и методологии за изграждане на умен град, подчерта кметът на Тетевен.

Необходимостта от инвестиции в умения са важни, за да се отключат по-добри възможности за всички и особено за младите хора. Неслучайно 2023 г. бе обявена за Европейска година на уменията. Чрез поредицата от инициативи в подкрепа развитието на уменията, ЕС цели да даде нов тласък на ученето през целия живот, като предостави на хората и предприятията възможност да допринасят за екологичния и цифровия преход, като подкрепя иновациите и конкурентоспособността. Сред тях е и стартиралият през 2023 г. Механизъм за насърчаване на таланти. Тази инициатива има за цел да подкрепи местните и регионални власти в обучението, задържането и привличането на хора с необходимите умения и компетенции, за смекчаване на въздействието на демографския преход.

Днес общините работят в променена среда, която изисква по-широко сътрудничество и излизане от чисто секторните приоритети и мерки. В тази връзка, като начало, общините трябва да са насяно с конкретната област на специализация на общината и региона, в който попада, за да можете да определите каква комбинация от партньорства търсят. Сред добрите практики са насърчаването на различните форми на сътрудничество между професионалните гимназии и местния/регионалния бизнес за осигуряване на дуално обучение, както и адаптиране на обучителните програми, спрямо нуждите на бизнеса, включително и търсене на възможност за териториално сътрудничество между съседни общини.

Реклама

Община Тетевен има опит с участие в системата на дуалното обучение. Системата се прилага и в двете професионални гимназии в общината и местната администрация е движещ фактор. Като собственик на гори, администрацията има ангажименти по управление на горския фонд и в качеството си на работодател община Тетевен активно привлича млади хора с изграждащи се умения, които виждат перспектива да се развиват в своя град. Учениците, които в рамките на своето образование имат възможност да започнат и работа в общината, получават обучение в реална среда и набират стаж, което ги прави конкурентоспособни на пазара на труда. В отдела за стопанисване на общински гори те могат да натрупат опит и познания, а Общината разширява възможностите си да подбира бъдещи служители.

Съвместно с местния бизнес Общината редовно провежда и трудови борси за учениците от региона. Това помага на учениците да се ориентират професионално и навреме да оформят своя избор. Подобни срещи се правят и с младежи, родом от Тетевен, които завършват висше образование.

Застаряването на населението и демографската криза са глобални тенденции, поставящи редица предизвикателства пред всички сектори и водещи след себе си нуждата от преосмисляне на политиките, така че да бъдат адаптирани своевременно към увеличаващо се население над 65 години, както и към по-висока трудоспособна възраст и намаляващо по-младо население. Демографската криза наистина не е просто въпрос на цифри и статистика. Тя е стратегически проблем, който изисква да гледаме в един много по-далечен хоризонт, отвъд общинските мандати и да предприемем адекватните мерки сега, а не когато вече ще е късно, подчерта д-р Мадлена Бояджиева. България оглавява класацията за най-бедна държава в ЕС, страна с най-високи и растящи неравенства, най-висока заболеваемост с рискови болести, най-висок спад на продължителността на живота. Въпреки липсата на ясно разписана визия с конкретни мерки и ресурс на национално ниво, от общините се очакват реални действия за намиране на отговор на най-належащите проблеми в тази сфера подчерта пред своите колеги кметът на Тетевен. Демографията и качеството на средата на живот са свързани. Инвестициите в среда на живот са също индиректни инвестиции в качество на човешкия потенциал, заяви още тя.

Пред участниците в регионалната среща за общините от Северозапада кметът говори за изискванията и възможностите, които поставя пред общините присъединяването на държавата ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и важната роля на общинските администрации в процеса по присъединяване към еврозоната.

Документът, въз основа на който се реализира оперативната работа за влизане в еврозоната, е Националният план за въвеждане на еврото в България. Той е разработен от Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. Д-р Бояджиева разясни на какъв етап е в момента процеса по координация и подготовка на страната за въвеждане на единната европейска валута. На експертно ниво той се подпомага от няколко работни групи, които фокусират своите усилия върху най-важните сфери, засягащи публичните администрации и гражданите.

Подготовката за еврозоната изисква коренни промени в голяма част от дейностите на общините – от бюджет, статистика и счетоводство, през информационни системи и административно обслужване. Общините следва да бъдат подготвени да осигурят безпроблемното и гладкото прилагане на еврото във всички управлявани от тях публични услуги, включително чрез промени в нормативни актове, каза Мадлена Бояджиева и представи пред колегите си повече подробности.

С въвеждането на еврото всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините трябва да се извършват в новата валута. Съдържанието на образците на документи и на общински актове, съдържащи финансова информация, трябва да бъдат актуализирани своевременно. Например, финансовата информация (размер на пенсията, обезщетението или помощта и др.), съдържаща се във въпросните образци на документи или актове, следва да бъде представяна и в лева, и в евро, в периода на двойно обозначаване на цените, като на гражданите бъдат предоставени нужните разяснения за използвания валутен курс и начина, по който са извършени евентуални закръгления. Този процес изисква редизайн на предоставяните административни услуги, в т.ч. електронните и справочни услуги. Всички приходи и разходи, както и всички активи и пасиви на общините, възникнали преди въвеждането на еврото, следва да бъдат превалутирани, съгласно установените правила при приемането на България в еврозоната. Това ще бъде регламентирано в приложимото законодателство.

На фона на новите функции, които промените в законодателството възлагат на общините във връзка с развитието на добива на енергия от възобновяеми източници, оптимизирането и цифровизацията на административните процеси, новият модел на социални услуги и други промени, предвидени в законодателството, общините остават най-стабилното ниво на управление в държавата и това фокусира все повече очакванията на гражданите към местната власт.

Реклама