Районен съд – Тетевен обяви конкурси за две длъжности

Реклама

Районен съд – Тетевен обяви на страницата си конкурси за длъжностите „Съдебен деловодител-архивар“ и „Съдебен секретар“. Документите за кандидатстване се подават в сградата на съда – ул. „Христо Ботев“ №3 а, етаж 2, стая №6 /счетоводство/, всеки работен ден от 09.00 до 17.00ч. За допълнителна информация – тел.: 0678/5 55 58. Обявените конкурси може да видите на следния линк: https://teteven-rs.justice.bg/bg/news3.

Малко информация за двете длъжности:

  • „Съдебният секретар“ изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага към делото протоколи от съдебните заседания; изготвя писма до различни инстанции, в изпълнение разпорежданията на съда; изготвя формуляри списъци и други документи, изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда и административния секретар.
  • „Съдебен деловодител-архивар“ осигурява производството по влезли в сила съдебни актове, изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата, изготвя преписи от определения и решения, вписва данни по делата, ръчно и на компютър, прави справки по делата, възложени от председателя на съда или съдията-докладчик, приема от съдебните секретари свършените граждански и наказателни дела. Подготвя и изпраша дела на други инстанции при наличие на жалби или протести срещу първоинстанционни актове, молби за възобновяване на дела, както и при поискване на дела от други съдилища.

Реклама

Реклама