Ще се проведе обществено обсъждане на Концепцията „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“

Реклама

На 26 февруари 2024 г. (понеделник), от 11:00 до 11:30 часа, в залата на Община Тетевен, ще се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“, с водещ кандидат Медицински университет – Плевен и 27 партньори, вкл. 10 общини, между които и общините Ловеч, Троян и Тетевен; 9 болници; 2 университета; 1 професионална гимназия, 1 сдружение с нестопанска цел, 1 център за компетентност и 2 малки предприятия.

Концепцията предлага комплексно решение на проблемите по отношение на здравеопазване, спорт, екологична здравна среда и създаване на икономически растеж в общините от Северозападен регион. Решението се базира на внедряване на т.нар Стратегия „Единно здраве“ – международна инициатива за постигане на оптимални здравни резултати, като се признава взаимовръзката между хората, животните, растенията и тяхната среда.

За участие в публичната дискусия са поканени водещите кандидати и партньори, както и широката общественост в лицето на местния бизнес и синдикалните структури, академичната общност, неправителствени организации, граждани и техни сдружения и др.

Реклама

Присъстващите на събитието заинтересовани страни ще имат възможност да се запознаят с концепцията за ИТИ, да споделят свое мнение за инвестициите, предложени за финансиране, както и да попълнят анкета „за“ или „против“ представената концепция.  

Презентация на концепцията: https://docs.google.com/presentation/d/1FvGNkd0JVXlQl7k6n37StuUfLmojyFe3YP8tBFISXgI/edit?usp=sharing

Онлайн анкетата за гласуване: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_6HpIE8seegLeiUmPP9Rl15cdNcyHCcJHYyUR3YkyZtsjug/viewform?usp=pp_url297

Може да изпращате възражения или препоръки, до три дни след датата на общественото обсъждане, на електронната поща на Областен информационен център – Ловеч: oic.lovetch@gmail.com.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕФСУ в България.

Реклама