Проведе се общо събрание на „Асоциацията по В и К“ в Ловеч

Реклама

На 12 март 2024 г. се проведе редовното общо събрание на Асоциацията по В и К към областния управител. В дневния ред бяха включени материали, касаещи дейността на Асоциацията през 2023 г,  а именно функционален отчет и финансов отчет. Събранието прие и бюджет за 2024 г., който да гарантира дейността на структурата при предстоящите промени в законодателството.

В общото събрание взеха участие г-н Виктор Стойчев, като пълномощник на държавата, г-н Петър Маринов, като пълномощник на Община Ловеч, г-н Борис Врабевски, като пълномощник на Община Тетевен и инж. Христина Ангелова, като пълномощник на  Община Луковит. Припомняме, че членове на Асоциацията са седем от осемте общини в Ловешка област, без Троян, който притежава собствено дружество за В и К.

Асоциацията е орган, създаден на основание на Закона за водите и има за цел да гарантира устойчиво използване на водите и опазването им; съхраняване, развитие и модернизиране на В и К системите и съоръженията, както и  осигуряване на нуждите на населението на обособената територия от качествени В и К услуги чрез ефективен контрол върху дейността на В и К оператора.

Реклама

 „Поради липсата на консолидация на територията на Ловешка област, Асоциацията не може да функционира пълноценно. Ето защо дейността й се подсигурява от наети на граждански договори специалисти, при най-икономично разходване на внесените от държавата и общините средства в бюджета. През 2022 и 2023 г Асоциацията работеше без да се изискват парични вноски в бюджета й, ползвайки натрупаните в сметката средства от предходни периоди“, заяви след събранието областният управител Виктор Стойчев.

Реклама