Проведе се обучение на педагози от детските градини, училищата и Центъра за подкрепа за личностно развитие

Реклама

На 19 и 20 март се проведе обучение на педагози от детските градини, училищата и ЦПЛР при община Тетевен на тема: „Иновативни техники за утвърждаване ролята и авторитета на учителите, с цел създаване на позитивна образователна среда и мотивация за учене. Пълноценно въвличане на семействата в процеса на обучение и възпитание“.

По покана на МКБППМН при Община Тетевен беше поканен г-н Йордан Танков Танковски. Той има повече от 24 години опит в организационното развитие и провеждането на обучения в областта на „меките“ умения за бизнес организации, социални предприятия, НПО, педагогически колективи и държавни организации. Г-н Танковски е организационен консултант, специализирал в цялостна оценка на организации и стратегическо планиране. Провежда тренинги за различни специалисти и професионални групи. Член е на управителния съвет на „Българска асоциация за тренинг и развитие“. Докторант към Института по невробиология към БАН с дисертация – „Сравнителен анализ в изследване на стреса на служители от образователната система, бизнеса и здравните грижи“.

Целта на обучението бе да се надгради квалификацията на педагогическите специалисти както към развитие на професионалните им умения, така и към компетентности, ориентирани към взаимоотношенията с децата/учениците и родителите.

Реклама

Постави се акцент на удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата и учениците и нарастващата взискателност на родителите. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и специални образователни потребности.

Разгледани бяха възможностите за мотивиране на децата да разпознават училището като притегателен център и желано място, проявявайки съпричастност към училищния живот.

Акцентира се върху потребността от изграждане на нужното доверие между детските градини, училищата и семействата, което да спомогне за споделяне на отговорността за възпитанието на подрастващите.

Квалификацията е в съответствие с целите на предучилищното и училищното образование и целите на детската градина/училището, както и с установените потребности на педагогическите специалисти.

Реклама