Проведе се обучение във връзка с насилието в училищата

Реклама

Във връзка с нарастването на насилието и агресията сред учениците на 14 и 15 май 2019 година, МКБППМН към Община Тетевен проведе обучение на учители, представители от ЦОП и ДЦЛУ на тема: „Комуникативни умения за управление на конфликти“.

За целта бе поканен господин Йордан Танковски, който в рамките на два дни запозна присъстващите как да преодоляват негативните нагласи и как да формират ново отношение към конфликтите. Обучаемите придобиха знания за изследване генезиса на конфликта и умения за дешифриране на неговите причините, формиране на превантивно поведение, както и възможности за прилагане на различни комуникативни техники за превенция на насилието в училище.

Йордан Танковски има повече от 22 години опит в организационното развитие и провеждането на обучения в много училища в страната, като обучава учители и директори по различни теми – интерактивни методи за работа, управление на стреса, екипна ефективност, управление на конфликти, комуникативни умения, превенция на агресията в училище и други.

Реклама

Автор е на различни ръководства по здравно образование, превенция на наркоманно рисково поведение, сексуално рисково поведение, превенция трафика на хора и насилието. Създател на три модулна методика за обучение на младежи – пиъри, които да обучават свои връстници по различни здравни теми.

Реклама